te logoweb

image webte cs5-04

งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องน้ำ

ลำดับชื่องานวิจัยชื่อผู้วิจัยชื่อผู้ร่วมวิจัยระยะเวลาหมายเหตุ
1 การแพร่กระจายของเชื้อก่อโรคบางชนิดในแหล่งน้ำผิวดินจังหวัดภูเก็ต รศ.ภูวดล บุตรรัตน์ ดร.แสงดาว วงค์สาย มิ.ย.54-พ.ค.56 โครงการวิจัยชุดภายใต้นโยบายระดับบัณฑิตศึกษา