คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

banner06012015

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี และ โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) นักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

เพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต
ประจําปีการศึกษา 2560

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม