คณะกับชุมชน

1 คณะ 1 ชุมชนเป้าหมาย

       ชุมชนบ้านป่าคลอก


คณะกับชุมชน

       คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นอกจากจะพัฒนาด้านวิชาการแล้ว ยังให้ความร่วมมือกับชุมชนในด้านต่างๆ และเป็นที่พึ่งของชุมชนตลอดมา

โครงการคัดแยกขยะ

Posted on28 Jul 2015
เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 ปีของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี           คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการสัปดาห์กำจัดขยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 60 พรรษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยจัดอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะให้แก่ชาวไทยใหม่(ชาวเล) ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 50 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558 และมีการติดตามประเมินผลนำร้องในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเป็นเวลา 1...
Read More

ขอประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในโครงการ “น้าหมักพอเพียง”

Posted on23 Jun 2015
    นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 ที่เรียนในรายวิชา Communlty and Participation in Environmental Management ผู้สอน ดร.จันทินี บุญชัย ขอประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในโครงการ “น้าหมักพอเพียง”   – คู่มือการทำน้ำหมักภาษาไทย – คู่มือการทำน้ำหมักภาษาอังกฤษ – พาวเวอร์พ้อยนำเสนอการทำโครงการจริง

โครงการของนักศึกษา ประมงพื้นบ้านสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (The Local Fishery to sustainable development)

Posted on16 Jun 2015
กิจกรรมของน้องๆนักศึกษาลงพื้นที่ชุมชน จัดทำ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในโครงการ ประมงพื้นบ้านสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (The Local Fishery to sustainable development)     รายละเอียดโครงการ – The Local Fishery to sustainable development – The Local Fishery to sustainable development...
Read More

อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก ( World Ocean Day )

Posted on16 Jun 2015
อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก ( World Ocean Day )   เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมาทาง คณะอาจารย์พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร ได้นำนักศึกษาจำนวน 20 คน ของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต ไปเข้าร่วมกิจกรรม “วันทะเลโลก” ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมือง...
Read More

โครงการพลังน้ำ เกาะโหลน

Posted on16 Jun 2015
โครงการพลังน้ำ เกาะโหลน ชื่อโครงการ :โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทน ในรูปแบบไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืนในระดับชุมชนเกาะโหลน จังหวัดภูเก็ต วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ข้อมูลที่ได้รับ/ความคืบหน้า 25 ตุลาคม 55 ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐาน ชุมชนบ้านเกาะโหลน ข้อมูลจากการกรอกแบบสอบถาม :  ทำให้ทราบข้อมูลพื้นฐาน เช่น อายุ เพศ การประกอบอาชีพ การศึกษา จำนวนประชากร...
Read More

ทส.ร่วมโครงการ “ปล่อยปู ปลูกหญ้า 12 สิงหา มหาราชินี”

Posted on16 Jun 2015
ทส.ร่วมโครงการ “ปล่อยปู ปลูกหญ้า 12 สิงหา มหาราชินี”   ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้นำนักศึกษาจำนวน 30 คนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโครงการจัดทำและบำรุงรักษาแปลงสาธิตการปลูกหญ้าทะเล ด้วยศูนย์อนุรักษ์ททรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจัดกิจกรรมเปิดโครงการจัดทำและบำรุงรักษาแปลงสาธิตการปลูกหญ้าทพเลภายใต้ชื่อ “ปล่อยปู...
Read More

ปลูกป่าชายเลน ณ บ้านกู้กู

Posted on16 Jun 2015
ปลูกป่าชายเลน ณ บ้านกู้กู   จังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแล้ว แต่คุณรู้หรือไม่ว่า ในจังหวัดภูเก็ตนอกจากจะมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม อย่างทะเลและหาดทรายแล้ว ยังมีป่าชายเลนอีกด้วย แต่ปัจจุบันป่าชายเลนในภูเก็ตเริ่มเสื่อมโทรมมาก ดังนั้น นักศึกษานักศึกษาวิชา Co-curricular activities คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ ชุมชุนอนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านกู้กู จัดโครงการ “ค่ายอาสาพัฒนารักษ์โลก” ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน...
Read More
Skip to toolbar