งานวิจัย

1.) งานวิจัยรายบุคคล และหน่วยงานภายนอก

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย ไทย ชื่อโครงการวิจัย Eng ชื่อผู้วิจัย ชื่อผู้ร่วมวิจัย
2557 การศึกษาคุณภาพน้ำของคลองบริเวณหาดกมลา   อ.ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ ดร.จันทินี บุญชัย
2557 การศึกษาการปรับปรุงคลองบางใหญ่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและน้ำเสีย   อ.ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ 1.พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร

2.น.ส. อุดมลักษณ์ คงสังข์

2557 การดำเนินการศึกษาคุณภาพน้ำของคลองบริเวณหาดในทอน   ดร.จันทินี บุญชัย อ.ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ
2557 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการโรงแรมบูติค (Boutique Hotel) ของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต   ดร.กิติมาพร ชูโชติ  
2556 ผลของสารสกัดหัวกวาวเครือแดงต่อการแปลงเพศไข่ปลานิลด้วยเทคนิกสนามไฟฟ้าแบบพลัส์ลดค่าไม่เชิงเส้น Effect of Butea superda. Roxb root (Red Kwoa Krua) extract on sex reversal of Nile tilapia by Using exponential decay pulse-electric fields รศ.ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล 1.Dr.Raymond J Ritchie

2. ดร.อดิสร เตือนตรานนท์

3. นายคทา จารุวงศ์รังสี

2556 การวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์กับการตั้งใจซื้อสินค้าในธุรกิจค้าปลีก เสื้อผ้าสำเร็จรูปผู้หญิงออนไลน์ในประเทศไทยด้วยโมเดล E-A-S-QUAL The Relationship Analysis of the E-Service Quality with Purchase intention on

Women’s apparel website: An E-A-S-QUAL Espousal

อ.ณัฐยา แช่มธิติกุล นายพงศกร พิชยดนย์
2556 แนวทางการนำมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 มาใช้ในองค์กรภาครัฐ   อ.วีราภรณ์ ซิดดู ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์

อ.นพชัย วงค์สาย

2556 การตรวจวัดสารไตรไนโตรโทลูอีนในดินด้วยวิธีการวิเคราะห์ภาพถ่ายดิจิทัล   ดร.วรวิทย์ วงค์นิรามัยกุล ดร.อารีย์ ชูดำ
2554 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการใช้อาจารย์พิเศษ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   นางสมใจ ทองเนื้องาม  นางสาวธรรมรัตน์ แซ่ตัน
2554 การกำหนดคุณลักษณะไดอิเล็กทริกของลิโปโซมขนาดเซลล์ด้วยเทคนิคไดอิเล็กโทรฟอเรซิสแบบคลื่นเดินทางเพื่องานส่งผ่านอนุภาคยา (เฟส 1: โครงการวิจัยนำร่องเพื่องานพัฒนาแบบจำลองทางไฟฟ้า)   ผศ.ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล  Dr.Raymond J. Ritchie
2554 Determination of dielectric properties of
human blood cells by using travelling
 wave dielectrophoresis 
  ผศ.ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล  
2554 การสำรวจทรัพยากรน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินในจังหวัดภูเก็ต โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ   อ.พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร  ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี
2554 การพัฒนาวิธีการทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวัดไนไตรท์ในไส้กรอก   ดร.วรวิทย์ วงค์นิรามัยกุล  
2554 การจัดการทรัพยากรมนุษย์อิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจโรงแรม จังหวัดภูเก็ต   อ.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง  
2553 ความต้องการแรงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อตอบสนองการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของธุรกิจโรงแรม จังหวัดภูเก็ต   ดร.กิติมาพร ชูโชติ  
2553 การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผ้าบาติกด้วยกระบวนการเฟนตัน   ดร.วรวิทย์ วงค์นิรามัยกุล  
2553 การประเมินผลการพยากรณ์อากาศความละเอียดสูงสำหรับประเทศไทยของโมเดล WRF โดยใช้ข้อมูลดาวเทียม   ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี  
2552 Determination of amphetamine and methylamphetamine in river water sample by solid phase extraction (SPE) using hydrophilic balance sorbent (HLB) and molecular imprinted polymer (MIPs) and gas chromatographymass spectrometry   ดร.วรวิทย์ วงค์นิรามัยกุล  
2552 Temporal variability of phytoplankton distribution in the Na Thup River of Songkla province,southern Thailand   ดร.แสงดาว วงค์สาย  อ.นพชัย วงค์สาย
2552 การวิเคราะห์คุณภาพของน้ำจากแหล่งน้ำดิบและน้ำประปาภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต   นางจินดา  รุ่งโรจน์ศรี  
2552 Development and validation of precipitation retrieval algorithms for GPM core and constellation sensors with emphasis on millimeter-wave channels   ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี  
2552 NPOESS Program Science Team Support    ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี  
2552 AIRS AMSU HSB Algorithm Refinement   ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี  
2552 Study of Milimeter-Wave Staellite Precipitation Retrieval Algorithm Using MM5 Simulation   ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี  
2552 Multi-Year Global Precipitation Statistical Studies   ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี  
2552 Retrievals and Global Studies of Precipitation Rate and Cloud-base Pressure   ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี  
2552 ATMS Contribution to Sounding Products   ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี  
2552 การศึกษาและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม”โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมภาคใต้” (โครงการโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่2)   รศ.ดร.พันธ์  ทองชุมนุม  
2552 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรนิเวศในน้ำ ของท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ ระยะดำเนินงานปี 2552   ผศ.ดร.นัยนา  ศรีชัย  
2551 โครงการศึกษาแนวทางการตรวจสอบสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยชุมชนในพื้นที่ตำบลเกาะสาหร่ายจังหวัดสตูล และอ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต   ผศ.ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล ผศ.ดร.นัยนา  ศรีชัย
2551 โครงการที่ปรึกษาโครงการวิชาการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   ผศ.ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล  
2551 Electrode development for separation of Cell suspension in Traveling Wave   ผศ.ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล      
2551 Separation of cell suspension in travelling wave    ผศ.ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล   
2551 การตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายพื้นที่เขต เศรษกิฐของจังหวัดภูเก็ตด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างแบบพาสซีพ   ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล  
2551 การประเมินผลพยากรณ์อากาศความละเอียดสูง สำหรับประเทศไทย   ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี  
2551 ผลกระทบของยาฆ่าแมลงต่อการเปลี่ยนแปลง สมบัติไฟฟ้าของเซลล์แพลงก์ตอนTetraselmis sp. ที่คำนวณจากค่าความถี่วิกฤตตามแบบจำลองเซลล์ แขวนลอยทรงรี   ผศ.ศักย์ชิน  บุญถวิล  
2551 ประสิทธิผลของการผลิตบัณฑิตสาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   นางนันทิกร ไทยเจริญ  
2550 อัลกอลิทึ่ม AMSU/MM5 สำหรับการประมาณค่า Precipitation เวอร์ชั่น 2.0   ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี   
2550 การพัฒนาแบบจำลองแรงทางไฟฟ้าสำหรับ เซลส์กลุ่มที่แขวนลอยในสนามไฟฟ้าแบบ คลื่นเดินทางเพื่องานไดอิเล็กโทรฟอเรซิส   ผศ.ศักย์ชิน  บุญถวิล  
2550 สำรวจความต้องการการจัดทำกระบวนการ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบงานตามมาตรา ฐานสากลสำหรับอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค บริโภค (Consumer Industry)โครงการ ERP   อ.เอสเธอร์  เสงี่ยมกุล  
2550 การวัดและการประเมินผลซอฟต์แวร์ เชิงคุณภาพ สำหรับซอร์สโค้ดในการ เรียนการสอนวิชาการเขียนโปรแกรม   อ.วศิน   เสงี่ยมกุล   
2550 พัฒนาระบบบริการเหมืองข้อมูลด่านตรวจคน เข้าเมืองผ่านระบบเว็บเซอร์วิส (ระยะที่2)   อ.ขวัญกมล ดิฐกัญจน์  
2550 สาเหตุการตายของหอยมุกกัลปังหา (Ptcria penguin) สงขลานครินทร์ เขตการศึกษาภูเก็ต   ผศ.กรรนิการ์  กาญจนชาตรี  
2550 E-Map Tour : โปรแกรมระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต   อ.ธงชัย  สุธีรศักดิ์  
2550 การประเมิณหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ   นางสมใจ  ทองเนิ้องาม  
2550 แนวโน้มการเลิกใช้คำยืมภาษาฮกเกี้ยน ในจังหวัดภูเก็ต   อ.วันจรัตน์  เดชวิลัย   
2550 เสียงวรรณยุกต์สำหรับการรู้จำเสียง สะกดภาษาไทย   ดร.ชุติมา   พิศาลย์    
2550 การเพาะพันธุ์หอยมุกกัลปังหา (Pteria  penguin)  เพื่อทดแทนธรรมชาติ หลังสึนามิ (Tsunami)  ในจังหวัดภูเก็ต   ผศ.กรรนิการ์  กาญจนชาตรี  
2550 การติดตามการประเมินผลการดำเนินงาน สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาภูเก็ต   อ.กิติมาพร   ชูโชติ    
2550 การวิจัยประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์   อ.จินดา  สวัสดิ์ทวี  
2550 แร่แม่เหล็กและโลหะหนัก  Fe  Al  Snของวัสดุ ธรรมชาติในจังหวัดภูเก็ตและพังงาตอนล่าง   อ.ธงชัย  สุธีรศักดิ์  
2550 การทำข้อมูลการจ่ายยาผู้ป่วยนอก : กรณีศึกษาโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี    อ.มณีรัตน์  บุญล้ำ    

 

2.) งานวิจัยชุด บัณฑิตวิทยาลัย

 

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย ไทย ผู้วิจัยหลัก นักศึกษาที่เข้ารับทุน
2555 แบบจำลองเมือง 3 มิติ กรณีศึกษา : เขตเมืองเก่าภูเก็ต ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ 55 นายสรรค์วิทย์ เอียบฉุ้น
2554 การแพร่กระจายของเชื้อก่อโรคบางชนิดในแหล่งน้ำผิวดินจังหวัดภูเก็ต                                        รศ.ภูวดล บุตรรัตน์ 54 นางสาวกฤษณี  เรืองสมบัติ
2554 คุณภาพทางชีวภาพของน้ำขุมเหมืองภูเก็ต ดร.แสงดาว วงค์สาย 54 นางสาวอุดมลักษณ์ คงสังข์
2554 การพัฒนาวิธีการตรวจวัดเหล็กในแหล่งน้ำผิวดินโดยการวิเคราะห์ภาพถ่ายดิจิตอล ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล 54 นายพีระพงศ์ กำไล
2554 การปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยใช้วัสดุนาโน ดร.วัชรวดี  ลิ่มสกุล 54 นายอดิศร รัชนิพนธ์
2554 การแบ่งเขตศักยภาพและคุณภาพน้ำใต้ดินของจังหวัดภูเก็ตโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ 54 นางสาวเสาวนีย์ เจริญพงษ์
2554 การประเมินน้ำต้นทุน ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ 54 น.ส.ทัศวรรณ หานุภาพ
2554 ความต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตร ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ 54 นายนัฐพงษ์ พวงแก้ว
2554 การพัฒนาอัลกอริทึมสาหรับจำแนกสิ่งปกคลุมดินจากดาวเทียมเพื่อใช้ในแบบจำลองฝนตก – น้ำท่าสาหรับลุ่มน้าคลองอู่ตะเภา ประเทศไทย ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี 54 นายประคุณ พฤกษ์ภัทรานนต์
2554 การพัฒนาอัลกอริทึมประมาณค่าฝนโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมค้างฟ้าเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี 54 นายวีรนันท์ สงสม
2554 การพัฒนาและการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลองฝนตก – น้ำท่าสาหรับลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา ประเทศไทย ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี 54 น.ส.สุดารัตน์ ภู่วงษ์
2554 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อชายฝั่งของจังหวัดภูเก็ต ดร.ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์ 54 นางสาวจิราพร กองวงจันทร์