ติดต่อเรา

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

 โทรศัพท์ : 0-7627-6106, 0-7627-6118
 โทรสาร : 0-7627-6102
 ที่อยู่: คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เลขที่ 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

สำนักงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 โทรศัพท์ : 0-7627-6107, 0-7627-6106
 อีเมล์ : somjai.t(at)phuket.psu.ac.th , sopon.j(at)phuket.psu.ac.th

สำนักงาน ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ

 โทรศัพท์ : 0-7627-6111, 0-7627-6167
 อีเมล์ : somjai.t(at)phuket.psu.ac.th , thammarat.sae(at)phuket.psu.ac.th

ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย (AMTEC)

 โทรศัพท์ : 0-7627-6495, 0-7627-6471
 อีเมล์ : amtec(at)phuket.psu.ac.th , lakana.w(at)phuket.psu.ac.th

ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอันดามัน (AERIC)

 โทรศัพท์ : 0-7627-6109, 0-7627-6479
 อีเมล์ : jutaporn.k(at)phuket.psu.ac.th , adison.r(at)phuket.psu.ac.th