นักศึกษาปัจจุบัน | คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

นักศึกษาปัจจุบัน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
กฎข้อบังคับการใช้ห้องปฎิบัติการ
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
ตารางการใช้ห้องปฎิบัติการ 1/2559
ตารางการใช้ห้องปฎิบัติการ 2/2559
แผนซ่อมบำรุงรักษา

ระบบสารสนเทศออนไลน์
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
ระบบ สหกิจศึกษา (COOP Application System)
ระบบประเมินการเรียนการสอน
ระบบจัดการการเรียนรู้ LMS@PSU
ระบบ E-Mail มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบไปรษณีย์ Online
ระบบห้องสมุด (OPAC)
ระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา(PSU Teacher Evaluation System) (คือ ระบบประเมินการสอนอาจารย์)
ระบบประเมินการเรียนการสอน เวอร์ชั่น 2 (Evaluation System) (คือ ระบบประเมินรายวิชา+ประเมินตนเอง)

ลิ้งค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
งานทะเบียนกลาง
งานรับนักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา
โปรแกรมTell Me More

เอกสารดาวน์โหลด

image_webte_cs5-07