นักศึกษาปัจจุบัน

เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
กฎข้อบังคับการใช้ห้องปฎิบัติการ
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

แผนซ่อมบำรุงรักษา

ระบบสารสนเทศออนไลน์
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
ระบบ สหกิจศึกษา (COOP Application System)
ระบบจัดการการเรียนรู้ LMS2
ระบบ E-Mail มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบไปรษณีย์ Online
ระบบห้องสมุด (OPAC)
ระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา(PSU Teacher Evaluation System) (คือ ระบบประเมินการสอนอาจารย์)
ระบบประเมินการเรียนการสอน เวอร์ชั่น 2 (Evaluation System) (คือ ระบบประเมินรายวิชา+ประเมินตนเอง)
– ระบบให้ยืมอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

ลิ้งค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
งานทะเบียนกลาง
งานรับนักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา
โปรแกรมTell Me More
– Volume Licensing Service Center (รวม Software License PSU)
– ระบบ PSU Passport
– ระบบตรวจสอบปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 5Gb/วัน

 

เอกสารดาวน์โหลด

image_webte_cs5-07

Skip to toolbar