บุคลากร

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

มติที่ประชุมและแนวปฏิบัติของคณะฯ
– คณะกรรมการประจำคณะฯ
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะฯ

– รายงานการประชุมต่างๆ
– อื่นๆ

สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
– คู่มือ สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
กฎข้อบังคับการใช้ห้องปฎิบัติการ
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
ตารางการใช้ห้องปฎิบัติการ 1/2560
ตารางการใช้ห้องปฎิบัติการ 2/2559
ตารางการใช้ห้องปฎิบัติการ 1/2559
แผนซ่อมบำรุงรักษา

ระบบสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอน
ระบบ มคอ. Online
ระบบ สหกิจศึกษา (COOP Application System)
– 
ระบบจัดการการเรียนรู้ LMS2 
ระบบจัดการการเรียนรู้ LMS@PSU (ระบบเก่า สำหรับดูข้อมูล)
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS)
ระบบบริหารจัดการนักศึกษา (TE-MIS_STUDENT)
ระบบประเมินการเรียนการสอน
ระบบส่งระดับคะแนนผลการเรียน
ระบบจองห้องเรียนห้องประชุม Online
ระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา(PSU Teacher Evaluation System) (คือ ระบบประเมินการสอนอาจารย์)
ระบบประเมินการเรียนการสอน เวอร์ชั่น 2 (Evaluation System) (คือ ระบบประเมินรายวิชา+ประเมินตนเอง)
คู่มือ อาจารย์ที่ปรึกษา

ระบบสารสนเทศสำหรับบัณฑิตศึกษา
ระบบบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา (TE-MIS_GRADUATE)

ระบบสารสนเทศสำหรับงานวิจัย
ระบบบริหารงานวิจัย (PRPM)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคลากร
ระบบสารสนเทศบุคลากร (MIS-DSS)
ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HR-MIS)
– ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR Online)
ระบบประเมินสมรรถนะ (Competency Online)
ระบบสลิปเงินเดือน
ระบบ Curriculum Vitae

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบเอกสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Edoc)
ระบบการประชุม (E-meeting)
ระบบจองรถ
ระบบไปรษณีย์ Online

ระบบสารสนเทศอื่นๆ
ระบบ E-mail มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบบ Job Request (คณะ ทส.)
ระบบ LC-Helpdesk (ระบบต่างๆ ของมหาลัย)
– ระบบ Building-Helpdesk (ระบบแจ้งซ่อมงานอาคาร)
ระบบ TE-FileServer สำหรับบุคลากร
ระบบ PSU Passport
ระบบตรวจสอบปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต
Volume Licensing Service Center (รวม Software License PSU) 
ระบบเบิกวัสดุ-ครุภัณฑ์
ระบบรายงานผลการใช้งานอินเตอร์เน็ตคณะ
ระบบให้ยืมอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

Group Email ของคณะ
– Group Email

เอกสารดาวน์โหลด

image_webte_cs5-09

Skip to toolbar