ผู้บริหารของคณะ

aj_pun

รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม
คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม


รองคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ดร.วรวิกา วัฒนสุนทร
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
ผศ.ดร. วีระพงค์ เกิดสิน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ดร.สิริวรรณ รวมแก้ว
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผศ.ดร.วันจิตรา โต๊ะหวันหลง
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

หัวหน้าสาขาวิชา

ดร.สุภัสรา ขุนศรี
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ดร.ขวัญกมล ดิฐกัญจน์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร