ผู้บริหารของคณะ

ผศ.ดร.วีระพงค์ เกิดสิน

คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม


รองคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.สิริวรรณ รวมแก้ว
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ดร.อวิรุทธิ์ พุฒิวงศ์รักษ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
รศ.ธงชัย สุธีรศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ผู้จัดการหลักสูตร และประธานหลักสูตร

ดร.รวี รัตนาคม
ผู้จัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
ดร.ธนิตา อารีรบ
ผู้จัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ดร.จันทินี บุญชัย
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) และ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
ดร.ดนัย ทิพย์มณี
ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อม
Skip to toolbar