ผู้บริหารของคณะ

aj_pun

รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม
คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม


รองคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร. วีระพงค์ เกิดสิน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ดร.สิริวรรณ รวมแก้ว
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผศ.ดร.เพ็ญศิริ เอกจิตต์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

ผู้จัดการหลักสูตร และประธานหลักสูตร

ดร.รวี รัตนาคม
ผู้จัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
ดร.ธนิตา อารีรบ
ผู้จัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ดร.จันทินี บุญชัย
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) และ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)