รับสมัคร

การรับสมัครนักศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ทุนการศึกษา

โครงการที่เปิดรับสมัคร

การเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

การเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS แบ่งเป็น 5 รอบ คือ

รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

ครั้งที่ 1/1

รับสมัครและคัดเลือก : 1 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผล : 22 ธันวาคม 2560

ครั้งที่ 1/2

รับสมัครและคัดเลือก : 22 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผล : 26 มีนาคม 2561

รอบที่ 2 : การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ

ช่วงวันเปิดรับสมัคร และวันคัดเลือก : ธันวาคม 2560 – เมษายน 2561

ประกาศผล : 8 พฤษภาคม 2561

รอบที่ 3 : การรับตรงร่วมกัน

ช่วงวันเปิดรับสมัคร และวันคัดเลือก : 9 – 22 พฤษภาคม 2561

ประกาศผล : 8 มิถุนายน 2561

รอบที่ 4 : การรับแบบ Admission

ช่วงวันเปิดรับสมัคร และวันคัดเลือก : 6 – 10 มิถุนายน 2561

ประกาศผล : 13 กรฎาคม 2561

รอบที่ 5 : การรับตรงแบบอิสระ

ช่วงวันเปิดรับสมัคร และวันคัดเลือก : ภายในเดือนกรกฎาคม 2561

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าศึกษาและหลักสูตร
ติดต่อที่ คุณธรรมรัตน์ แซ่ตัน โทร. 076-276167 หรือ e-mail : thammarat.sae@phuket.psu.ac.th 

ข้อมูลทุน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  2. เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการเรียน
  3. เพื่อแก้ปัญหานักศึกษาที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

1. ทุนคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

เปิดรับสมัครภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง

  • ทุนจำนวน 2,000.- บาท (ไม่จำกัดจำนวน)
  • ทุนจำนวน 1,500.- บาท (ไม่จำกัดจำนวน)
  • ทุนจำนวน 1,000.- บาท (ไม่จำกัดจำนวน)

2. ทุนเจียร-วรรณี วานิช

เปิดรับสมัครปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

  • ทุน 20,000.- บาท จำนวน 5 ทุน

3. ทุนฉุกเฉิน

  • สำหรับนักศึกษาที่ประสบภาวะวิกฤตฉุกเฉิน เช่น เกิดวาตภัย อุทกภัย ฯลฯ
  • ทุนที่ได้รับจะพิจารณาตามความเหมาะสมเฉพาะราย

 

โครงการ PSU Smart Students for ASEAN  เพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   วิทยาเขตภูเก็ต  ประจำปีการศึกษา   2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>