รับสมัคร

การรับสมัครนักศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ทุนการศึกษา

โครงการที่เปิดรับสมัคร

การเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

1. โดยวิธีพิเศษ (โควต้า)
รับสมัครและสอบคัดเลือกช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี
2. โดยวิธีรับตรง
ตามระเบียบการสอบคัดเลือกนักเรียนในภาคใต้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. โดยวิธีรับรวม (Admission)
ตามระเบียบการสอบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าศึกษาและหลักสูตร
ติดต่อที่ คุณธรรมรัตน์ แซ่ตัน โทร. 076-276167 หรือ e-mail : thammarat.sae@phuket.psu.ac.th 

ข้อมูลทุน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  2. เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการเรียน
  3. เพื่อแก้ปัญหานักศึกษาที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

1. ทุนคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

เปิดรับสมัครภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง

  • ทุนจำนวน 2,000.- บาท (ไม่จำกัดจำนวน)
  • ทุนจำนวน 1,500.- บาท (ไม่จำกัดจำนวน)
  • ทุนจำนวน 1,000.- บาท (ไม่จำกัดจำนวน)

2. ทุนเจียร-วรรณี วานิช

เปิดรับสมัครปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

  • ทุน 20,000.- บาท จำนวน 5 ทุน

3. ทุนฉุกเฉิน

  • สำหรับนักศึกษาที่ประสบภาวะวิกฤตฉุกเฉิน เช่น เกิดวาตภัย อุทกภัย ฯลฯ
  • ทุนที่ได้รับจะพิจารณาตามความเหมาะสมเฉพาะราย