รับสมัคร

การรับสมัครนักศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ทุนการศึกษา

โครงการที่เปิดรับสมัคร

การเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

การเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS แบ่งเป็น 5 รอบ คือ

รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน/ข้อปฏิบัติ

ระยะเวลา 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 28 มกราคม 2562

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกจากสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 30 – 31 มกราคม 2562

 

รอบที่ 2 : การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ

ระยะเวลา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 25 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 24 เมษายน 2562

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกจากสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 24 – 25 เมษายน 2562

 

รอบที่ 3 : การรับตรงร่วมกัน ใช้คะแนน

ระยะเวลา วันที่ 17 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

สอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 3 วันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2562

 

รอบที่ 4 : การรับแบบ Admission

ระยะเวลา วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 7 มิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

สอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 4 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 – วันที่ 4 มิถุนายน 2562

 

รอบที่ 5 : การรับตรงแบบอิสระ

ระยะเวลา วันที่ 30 พฤษภาคม ถึง วันที่ 18 มิถุนายน 2562

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 5 วันที่ 16 มิถุนายน 2562

สมัครเรียนและสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร
>> งานรับนักศึกษา 0 7627 6050-1

http://web52.phuket.psu.ac.th/student_admissions

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
>> คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 0 7627 6106

ข้อมูลทุน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
  2. เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการเรียน
  3. เพื่อแก้ปัญหานักศึกษาที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

1. ทุนคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

เปิดรับสมัครภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง

  • ทุนจำนวน 2,000.- บาท (ไม่จำกัดจำนวน)
  • ทุนจำนวน 1,500.- บาท (ไม่จำกัดจำนวน)
  • ทุนจำนวน 1,000.- บาท (ไม่จำกัดจำนวน)

2. ทุนเจียร-วรรณี วานิช

เปิดรับสมัครปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

  • ทุน 20,000.- บาท จำนวน 5 ทุน

3. ทุนฉุกเฉิน

  • สำหรับนักศึกษาที่ประสบภาวะวิกฤตฉุกเฉิน เช่น เกิดวาตภัย อุทกภัย ฯลฯ
  • ทุนที่ได้รับจะพิจารณาตามความเหมาะสมเฉพาะราย

 

โครงการ PSU Smart Students for ASEAN  เพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   วิทยาเขตภูเก็ต  ประจำปีการศึกษา   2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

 

Skip to toolbar