รางวัลและความสำเร็จ

รางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 6

Posted on11 Jun 2015
แสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด แสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด           เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ได้มีการประกาศผลการประกวดในโครงการ“รางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 6” ภายใต้แนวคิด ” FROM MICRO TO MACRO” โดยสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย(สวคท.)STISA ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด บริษัท...
Read More

ทส. ขอยินดี นักศึกษาคว้าแชมป์ “สุดยอดเยาวชนท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว Green Heart4”

Posted on11 Jun 2015
  ทส. ขอยินดี นักศึกษาคว้าแชมป์ “สุดยอดเยาวชนท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว Green Heart4” นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต คว้ารางวัลชนะเลิศ ภายใต้ชื่อทีม “เต่าวิ่งทีม” กับการประกวดกิจกรรม “สุดยอดเยาวชนท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว Green Heart4” ในวันที่ 19 สิงหาคม 2556 จาก นายสรุพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย...
Read More

นักศึกษาคณะทส. คว้ารางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม

Posted on11 Jun 2015
นักศึกษาคณะทส. คว้ารางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมร่วมประกวดแข่งขัน ถ่ายภาพมารธอน Baba life Photo@Phuket การประกวดภาพ ถ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมการแต่งกายท้องถิ่นชาวภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เทศบาลนครภูเก็ต สมาคมเพอรานากัน โดยมีนักศึกษาได้รับรางวัลถึง 3 รางวัลด้วยกันได้แก่ รางวัลชนะเลิศ นายธาวุฒิ พิกำพล นักศึกษาสาขา SE ได้รางวัลเป็นกล้อง Canon G15 พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต...
Read More

รางวัลหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice)

Posted on11 Jun 2015
  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้เข้ารับโล่รางวัลหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติเป็นเลิศ  (Best Practice) ในกลุ่มคณะที่มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบรอบ 3 มากกว่า หรือเท่ากับ 4.51 โดยมีท่าน รศ.ดร.พันธ์  ทองชุมนุม คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เข้ารับมอบจาก รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
Read More

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต

Posted on11 Jun 2015
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต ซึ่งคณะฯ ร่วมมือกับเทศบาลนครภูเก็ตในการบริหารจัดการศูนย์ฯ ได้เข้ารับโล่เชิดชูให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ รุ่นที่ 2  โดยมี ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์  เข้ารับมอบจากจาก ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ณ กรุงเทพมหานคร สำหรับเทศบาลนครภูเก็ต และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้สร้างความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT...
Read More

รางวัลหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice)

Posted on11 Jun 2015
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้เข้ารับโล่รางวัลหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติเป็นเลิศ  (Best Practice) ในกลุ่มคณะที่มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบรอบ 3 มากกว่า หรือเท่ากับ 4.51 โดยมีท่าน รศ.ดร.พันธ์  ทองชุมนุม คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เข้ารับมอบจาก รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ณ...
Read More

คณะทส. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110

Posted on11 Jun 2015
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ตผ่าน 85% ตามมาตรฐานสากล  ISO/IEC 29110 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (ม.อ.ภูเก็ต) ได้เข้าร่วม “โครงการยกระดับความสามารถบุคลากรด้านมาตรฐานซอฟต์แวร์และผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ขนาดกลางและขนาดเล็กไทย สู่ระดับมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110”   ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิสถาบันเพื่อพัฒนานวัตกรรมและสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ โดยเมื่อวันที่ 21 ก.ย.55  ที่ผ่านมา  คณะฯ   ได้เข้ารับการประเมินตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110  ปรากฏว่า...
Read More