รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 1 2560

1.  สาขา IT  จำนวนนักศึกษา 35  ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ  ห้อง 6108
2.  สาขา E-Biz  จำนวนนักศึกษา 49  ดร.วินัย นาดี  ห้อง 6208
3.  สาขา SE  จำนวนนักศึกษา 52  อ.มนชนก ทองเทพ  ห้อง 6221
4.  สาขา ETM   จำนวนนักศึกษา 46  อ.พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร  ห้อง 6109
 สาขา ETM  ดร.ปริยาภรณ์ รูปโอ  ห้อง 6110
 5.  สาขา Geo  จำนวนนักศึกษา 14  ดร.สิริวรรณ รวมแก้ว  ห้อง 6111