วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นคณะชั้นนำการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม 1 ใน 5 ของอาเซียน ในปี 2022

พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตผู้มีความเชียวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ที่มีสมรรถนะสากล

2.ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ

3.พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในบริบทของเมืองท่องเที่ยวและชายฝั่ง

Skip to toolbar