วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นคณะชั้นนำด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระดับชาติ ภายในปี 2024

พันธกิจ

1 ผลิตบัณฑิตผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ที่มีสมรรถนะสากล

2 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะ ด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในบริบทของเมืองท่องเที่ยวและชายฝั่ง

ค่านิยม

P: Professional

S: Social responsibility

U: Unity

สมรรถนะหลัก

มีความเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อันดามัน

Skip to toolbar