วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นคณะชั้นนำของประเทศด้านวิชาการและการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีสมรรถนะสากล
2. ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ
3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อม
4. บูรณาการภารกิจสำคัญเพื่อชี้นำสังคมและมุ่งสู่ระดับนานาชาติ