วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิต งานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติธรรมชาติ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเป็นที่พึ่งของชุมชนแหล่งวิชาการที่ทันสมัย

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2. ผลิตงานวิจัย ที่เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ฝั่งอันดามัน ประเทศและนานาชาติ
3. เป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติธรรมชาติ
4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น