อาจารย์ประจำคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551
E-mail : tpunpsu(at)gmail.com, pun.t(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องคณบดี
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6110
Curriculum Vitae

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551
E-mail : sakshin.b(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องวิจัยชีวฟิสิกส์ 1308
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6154
Curriculum Vitae

Associate Professor Dr. Raymond James Ritchie

ชื่อ : Associate Professor Dr. Raymond James Ritchie
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Plant Physiology), University of Sydney, Australia, 2527
E-mail : raymond.r(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1109 (ตึก 1)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6130
Curriculum Vitae

รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ชูดำ

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ชูดำ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545
ปริญญาโท วท.ม. (เคมีวิเคราะห์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547
ปริญญาเอก ปร.ด. (เคมี), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552
E-mail : aree.c(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : –
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : –
Curriculum Vitae

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรนิการ์ กาญจนชาตรี

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรนิการ์ กาญจนชาตรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534
E-mail : kanika.k(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1206 ( ตึก 1 )
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6485
Curriculum Vitae

รองศาสตราจารย์ ธงชัย สุธีรศักดิ์

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ธงชัย สุธีรศักดิ์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545
E-mail : thongchai.s(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1209 ( ตึก1 )
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6134
Curriculum Vitae

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล

ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (การจัดการสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
E-mail : worawit.won(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1206 ( ตึก1 )
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6482
Curriculum Vitae

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันจิตรา โต๊ะหวันหลง

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันจิตรา โต๊ะหวันหลง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.ด. (วิทยาการคณนา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
E-mail : wanchitra.t(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1206 ( ตึก1 )
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6480
Curriculum Vitae

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์ เกิดสิน

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงค์ เกิดสิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : วศ.ด. (วิศวกรรมสำรวจ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
E-mail : werapong.g(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1109 ( ตึก 1 )
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6176
Curriculum Vitae

ดร.จันทินี บุญชัย

ชื่อ : ดร.จันทินี บุญชัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Environmental Management),
The University of Queensland, Australia , 2555
E-mail : chantinee.b(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1206 ( ตึก 1)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6489, 6752
Curriculum Vitae

ดร. จินดา สวัสดิ์ทวี

ชื่อ : ดร. จินดา สวัสดิ์ทวี
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา),
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555
E-mail : jinda.sa(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1209 ( ตึก1 )
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6135
Curriculum Vitae

ดร.ธนิตา อารีรบ

ชื่อ : ดร.ธนิตา อารีรบ
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2556
E-mail : thanita.a(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1210 (ตึก 1)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6144
Curriculum Vitae

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล

ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Nanotechnology and Biomaterials),
The University of Queensland, Australia, 2552
E-mail : wadcharawadee.n(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1206 (ตึก 1)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6537, 6487
Curriculum Vitae

ดร.วิลาสินี ศรีพรหม

ชื่อ : ดร.วิลาสินี ศรีพรหม
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Polymer Chemistry), The University of Sydney,
Australia, 2553
E-mail : wilasinee.s(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1206( ตึก1 )
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6486
Curriculum Vitae

ดร.สุภัสรา ขุนศรี

ชื่อ : ดร.สุภัสรา ขุนศรี
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D., Environment & Earth Science, University of Texas at Arlington, 2015 (2558)
E-mail : supatsara.k(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1405 ( ตึก1 )
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6716
Curriculum Vitae

ดร.ปริยาภรณ์ รูปโอ

ชื่อ : ดร.ปริยาภรณ์ รูปโอ
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2547
ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558
E-mail : pariyaporn.r(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : –
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : –
Curriculum Vitae

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ เอกจิตต์

ชื่อ : ดร.เพ็ญศิริ เอกจิตต์
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Environmental Management), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail : pensiri.a(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : –
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6488
Curriculum Vitae

ดร.ดนัย ทิพย์มณี

ชื่อ : ดร.ดนัย ทิพย์มณี
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Environmental Management),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
E-mail : danai.t(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : –
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6131
Curriculum Vitae

ดร.สิริวรรณ รวมแก้ว

ชื่อ : ดร.สิริวรรณ รวมแก้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2556
E-mail : siriwan.ru(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : –
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6495

Curriculum Vitae

ดร.รวี รัตนาคม

ชื่อ : ดร.รวี รัตนาคม
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2556
E-mail : rawee.r(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : –
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6491
Curriculum Vitae

อาจารย์พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร

ชื่อ : อาจารย์พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
(ศึกษาต่อ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
E-mail : phongtheera.b(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1206 (ตึก 1)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6483
Curriculum Vitae

อาจารย์พรณรงค์ อ่อนชาติ

ชื่อ : อาจารย์พรณรงค์ อ่อนชาติ
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail : phornnarong.a(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1211 (ตึก 1)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6142
Curriculum Vitae

อาจารย์วีรนันท์ สงสม

ชื่อ : อาจารย์วีรนันท์ สงสม
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555
E-mail : veeranun.s(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1109 ( ตึก 1)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6129
Curriculum Vitae

อาจารย์อาคม วังเมือง

ชื่อ : อาจารย์อาคม วังเมือง
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ศศ.ม. (พัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2546
E-mail : arkom.w(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1109 ( ตึก 1 )
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6176
Curriculum Vitae

อาจารย์อุดมลักษณ์ คงสังข์

ชื่อ : อาจารย์อุดมลักษณ์ คงสังข์
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555
E-mail : audomlak.k(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1210 ( ตึก 1)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6144
Curriculum Vitae

ดร. ยุรฉัตร เมฆสุวรรณ

ชื่อ ดร. ยุรฉัตร เมฆสุวรรณ
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (ชีววิทยา),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559
E-mail : yurachat.y@phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1206 ( ตึก1 )
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6168
Curriculum Vitae

ดร.วิภาวี ดำมี

ชื่อ : ดร.วิภาวี ดำมี
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. in Biology (International Program) Mahidol University, Thailand
E-mail : vipawee.d(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : – ห้อง 1109 (ตึก 1)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6484
Curriculum Vitae
Curriculum Vitae in pdf

ดร.ธนกร จิวรุ่งเรืองกุล

ชื่อ ดร.ธนกร จิวรุ่งเรืองกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :  วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง), 2552
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), 2555
D.Sc. (Marine Science), 2562
E-mail : thanakorn.j(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1109 ( ตึก1 )
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6456
Curriculum Vitae

ดร.อวิรุทธิ์ พุฒิวงศ์รักษ์

ชื่อ ดร.อวิรุทธิ์ พุฒิวงศ์รักษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : D.Phil. (Environment and Resource System Engineering),Kyoto University, Japan
E-mail : avirut.p(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ตึก 6 ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6431
Curriculum Vitae

ดร.กฤตณะ พฤกษากร

ชื่อ ดร.กฤตณะ พฤกษากร
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : D.Eng.(Environmental Engineering), Changwon National University, SOUTH KOREA
E-mail : kritana.p(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ตึก 6 ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6436
Curriculum Vitae

ดร.ธันวา อาภรณ์ทิพย์

ชื่อ ดร.ธันวา อาภรณ์ทิพย์
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D.(Experimental Physics), University of Virginia, USA
E-mail : tanwa.a(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ตึก 6 ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6435
Curriculum Vitae

Prof.Dr.Kiyota Hashimoto

ชื่อ Prof.Dr.Kiyota Hashimoto
ตำแหน่ง : Prof.
วุฒิการศึกษา : D.Eng.(Information Science), Nara Institute of Science and Technology, Japan
E-mail : kiyota.h(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ตึก 6 ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6439
Curriculum Vitae

Skip to toolbar