อาจารย์สาย ICT08_kwankamon

ดร.ขวัญกมล ดิฐกัญจน์

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่อ : ดร.ขวัญกมล ดิฐกัญจน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
Ph.D. (Computer Science), University of Liverpool, UK. 2015
E-mail : kwankamon.d(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : –
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6712
Curriculum Vitae

 

Prof. Dr.Kiyota Hashimoto

ชื่อ : Prof. Dr.Kiyota Hashimoto
ตำแหน่ง : Professor
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Information Science), Nara Institute of Science and Technology, 2010
E-mail : kiyota.h(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : –
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6715

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์

ชื่อ : ผศ.ดร. รัตนา เวทย์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Computer Science), Griffith University, Australia, 2542
E-mail : rattana.w(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1101A (ตึก 1A)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6147
Curriculum Vitae

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์

ชื่อ :ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Computer Science), University of Alabama, USA, 2014
E-mail : aziz.n(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 1405
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6721
Curriculum Vitae

ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง

ชื่อ : ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (เทคโนโลยี), สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555
E-mail : jirawat.t(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1102A ( ตึก1A )
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6112, 6498
Curriculum Vitae

ดร.วรวิกา วัฒนสุนทร

ชื่อ : ดร.วรวิกา วัฒนสุนทร
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. สาขาวิชา Doctoral Program in Technology,
University de Girona, Spain, 2557
E-mail : voravika.w(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 1405
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6718, 6470
Curriculum Vitae

ดร.กาญจนา ทองกลิ่น

ชื่อ : ดร.กาญจนา ทองกลิ่น
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Natural language Processing), Université de Besançon,
France, 2557
E-mail : kanjana.t(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 1405
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6722
Curriculum Vitae

ดร.อดิศักดิ์ อินทนา

ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
Ph.D. (Computer Science), University of Southampton, UK. 2015
E-mail : adisak.i(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 1405
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6711
Curriculum Vitae

ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ

ชื่อ : ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556
E-mail : nattapong.t(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 1405
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6731
Curriculum Vitae

ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต

ชื่อ : ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : M.Eng (Computer Science), Tokyo Institute of Techology, JAPAN 2012

Ph.D. (Computer Science), Tokyo Institute of Techology, JAPAN 2016
E-mail : korawit.p(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 1406
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6733
Curriculum Vitae

ดร.วินัย นาดี

ชื่อ : ดร.วินัย นาดี
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : PhD in Business Informatics, Systems & Accounting – Henley Business School, University of Reading – UK
MSc (Computer Science) – Mahidol University
BSc (Applied Statistics) – King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok
E-mail : winai.na(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 1405
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6732
Curriculum Vitae

ดร.นวนล ธีระอัมพรพันธุ์

ชื่อ : ดร.นวนล ธีระอัมพรพันธุ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : PhD in Computer Science – Purdue University, USA
E-mail : nawanol.t(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 1405
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6499
Curriculum Vitae

ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง

ชื่อ : ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : PhD Computer Science, University france-comte, Besancon, France
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553
E-mail : kitsiri.c(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : –
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6492
Curriculum Vitae

อาจารย์กุลศิริ จิรายุส

ชื่อ : อาจารย์กุลศิริ จิรายุส
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : M.Sc. (Software Engineer), DePaul University, USA., 2550
E-mail : kulsiri.ch(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1204A (ตึก 1A)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6494
Curriculum Vitae

อาจารย์จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา

ชื่อ : อาจารย์จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : สถ.ม. (คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
(ลาศึกษาต่อ สาขาวิชา International Development and Cooperation,
Division of Education Development and Cultural and Regional Studies, Hiroshima University, Japan)
E-mail : jakraphan.c(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1101A (ตึก 1A)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : –
Curriculum Vitae

อาจารย์จามิกร หิรัญรัตน์

ชื่อ : อาจารย์จามิกร หิรัญรัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550
E-mail : jamikorn.hi(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง1204A (ตึก 1A)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6497
Curriculum Vitae

อาจารย์ณัฐยา แช่มฐิติกุล

ชื่อ : อาจารย์ณัฐยา แช่มฐิติกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551
(ศึกษาต่อ สาขาวิชา Management Science and Engineering, South China University of Technology)
E-mail : nattaya.c(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : –
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : –
Curriculum Vitae

อาจารย์ปาณิศา ตรีพงศ์

ชื่อ : อาจารย์ปาณิศา ตรีพงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (ชีวสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2553
(ลาศึกษาต่อ สาขาวิชา Science and Information Technology, University france-comte, Besancon, France)
E-mail : panisa.t(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : –
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : –
Curriculum Vitae

อาจารย์วีราภรณ์ ซิดดู

ชื่อ : อาจารย์วีราภรณ์ ซิดดู
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (การจัดการสารสนเทศ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2550
E-mail : veeraporn.s(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1204A (ตึก 1A)
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6492
Curriculum Vitae

อาจารย์อมรรัตน์ ประสิทธิ์ศุภโรจน์

ชื่อ : อาจารย์อมรรัตน์ ประสิทธิ์ศุภโรจน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554
(ลาศึกษาต่อ สขาวิชา Information Media and Environment Science, Yokohama National University)
E-mail : amonrat.pr(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : –
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6108
Curriculum Vitae

อาจารย์มณีเนตร พวงมณี

ชื่อ : อาจารย์มณีเนตร พวงมณี
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2541
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
E-mail : maneenate.p(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 1102A ( ตึก1A )
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6496
Curriculum Vitae

อาจารย์มนชนก ทองเทพ

ชื่อ : อาจารย์มนชนก ทองเทพ
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (วิทยาการคณนา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
E-mail : monchanok.t(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : –
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6136
Curriculum Vitae

อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ

ชื่อ : อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา :วท.ม. (การจัดการข้อมูล), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, 2549
E-mail : lerluck.b(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : –
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6713
Curriculum Vitae

อาจารย์เอสเธอร์ เสงี่ยมกุล

ชื่อ : อาจารย์เอสเธอร์ เสงี่ยมกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547
E-mail : esther.j(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : –
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6493
Curriculum Vitae

อาจารย์อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์

ชื่อ : อาจารย์อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ศ.บ. (Economics), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ศ.ม. (Economics), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
E-mail : ayuth.i(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : 1405
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6720
Curriculum Vitae