เจ้าหน้าที่

ฝ่ายสำนักงานคณบดี

IMG_9688
ชื่อ : นางสาวธรรมรัตน์ แซ่ตัน
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ : งานหลักสูตร
E-mail : thammarat.sae(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6167
sopon
ชื่อ : นายโสภณ จันทร์ทิพย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ : งานบริหารทั่วไป
E-mail : sopon.j(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6106

no_image_2
ชื่อ : นายสามารถ มีสุข
ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป (ลูกจ้างประจำ)
งานที่รับผิดชอบ : งานบริการเอกสารทั่วไป
E-mail : samat.m(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องถ่ายเอกสาร สำนักงานคณบดี ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6122

nongnuch
ชื่อ : นางสาวนงนุช หูเขียว
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
งานที่รับผิดชอบ : งานการเงินและพัสดุ
E-mail : nongnuch.h(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6100

น้องไอซ์
ชื่อ : นางสาวจิตรลดา เอสุจินต์
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
งานที่รับผิดชอบ : งาน QA/งานบริการวิชาการ
E-mail : jitlada.a(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6107

pokai
ชื่อ : นางสาว โภไคย เฮ่าบุญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (พนักงานเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ : เลขานุการสาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
E-mail : pokai.h(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6166

ฟิวส์
ชื่อ : นางสาวสุดารัตน์ ภู่พงษ์
ตำแหน่ง : นักวิจัย (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ : งานเลขาคณบดี/งานบริการวิชาการ/งานบริหารวิจัยกองทุนวิจัยคณะ/สถานวิจัย ANED
E-mail : sudarat.ph(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6432

IMG_9836
ชื่อ : นางสาวอรปรียา ปิยังกร
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ : งานบุคลากร/งานเลขานุการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
E-mail : onpreeya.j(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6433

IMG_9836
ชื่อ : นางสาวอาทิตยา เนียมสอาด
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ : ทุนสมรรถนะอาจารย์และการขอตำแหน่ง/งานเลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
E-mail : aatitaya.n(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6434
ีน้องแพรว
ชื่อ: นางสาวทิฆัมพร ทิพย์รองพล
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
งานที่รับผิดชอบ: งานประชาสัมพันธ์
Email: tikumporn.ti@phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ: ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1
เบอร์โทรภายใน: 6165

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

yannawut
ชื่อ : นายญาณวัฒน์ ภู่วรณ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
งานที่รับผิดชอบ : งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
E-mail : yannawut.p(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1402
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6126

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

no_image_2
ชื่อ : นางจินดา รุ่งโรจน์ศรี
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
งานที่รับผิดชอบ :
E-mail : jinda(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร 6
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6723
no_image_2
ชื่อ : นายวัฒนา ศรัทธาวีระกุล
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ :
E-mail : wattana(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร 6
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6713
no_image_2
ชื่อ : นางสาวทัศนีย์ สามารถ
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ :
E-mail : thassanee.sa(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร 6
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6723
no_image_2
ชื่อ : นางนภาพิศ หลิมสถาพรกุล
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ :
E-mail : napapit.l(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร 6
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6724

ศูนย์วิจัยสิ๋งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอันดามัน (AERIC)

IMG_9660
ชื่อ : นางสาวจุฑาพร เกษร
ตำแหน่ง : นักวิจัย
งานที่รับผิดชอบ : ผู้ช่วยวิจัย
E-mail : jutaporn.k(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง AERIC ชั้น 2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6479

Skip to toolbar