เจ้าหน้าที่ | คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่

ฝ่ายบริหารท่ัวไป

somjai
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ชื่อ : นางสมใจ ทองเนื้องาม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
งานที่รับผิดชอบ : งานสนับสนุนวิชาการ
E-mail : somjai.t(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6111
IMG_9688
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ชื่อ : นางสาวธรรมรัตน์ แซ่ตัน
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ : งานหลักสูตร
E-mail : thammarat.sae(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6167
sopon
ชื่อ : นายโสภณ จันทร์ทิพย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ : งานบริหารทั่วไป
E-mail : sopon.j(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6106

no_image_2
ชื่อ : นายสามารถ มีสุข
ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป (ลูกจ้างประจำ)
งานที่รับผิดชอบ : งานบริการเอกสารทั่วไป
E-mail : samat.m(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องถ่ายเอกสาร ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6122

nongnuch
ชื่อ : นางสาวนงนุช หูเขียว
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
งานที่รับผิดชอบ : งานการเงินและพัสดุ
E-mail : nongnuch.h(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6100

IMG_9836
ชื่อ : นางสาวจิตรลดา เอสุจินต์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานที่รับผิดชอบ : งาน QA/งานบริการวิชาการ
E-mail : jitlada.a(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6107

ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ

somjai
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
ชื่อ : นางสมใจ ทองเนื้องาม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
งานที่รับผิดชอบ : งานสนับสนุนวิชาการ
E-mail : somjai.t(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6111
ketwadee
ชื่อ : นางสาววรนุช ญาณศักดิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (พนักงานเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ : งานวิจัยและพัฒนานักศึกษา
E-mail : voranuch.ya(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6562
ketwadee
ชื่อ : นางสาวเกตุวดี ขอเจริญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ : เลขานุการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
E-mail : ketwadee.k(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6121
titima
ชื่อ : นางสาวฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ : งานบัณฑิตศึกษา
E-mail : titima.v(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6120
saowanee
ชื่อ : นางสาวเสาวนีย์ เพชรศรีสังข์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (พนักงานเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ : งานการเรียน การสอน ตารางสอน ตารางสอบ
E-mail : saowanee.p(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6104
pokai
ชื่อ : นางสาว โภไคย เฮ่าบุญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (พนักงานเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ : เลขานุการสาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
E-mail : pokai.h(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6166

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

yannawut
ชื่อ : นายญาณวัฒน์ ภู่วรณ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
งานที่รับผิดชอบ : งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
E-mail : yannawut.p(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1402
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6126
no_image_2
ชื่อ : นายภควัต ทองบุญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ : งานห้องปฏิบัติการ
E-mail : pakkawat.t(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1402
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6125
no_image_2
ชื่อ : นางสาวศศิธร หนูทอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ : งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
E-mail : sasitorn.n(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1402
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6132
pichaya
ชื่อ : นายพิชญะ บุญญานุวัตร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ : งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
E-mail : pichaya.b(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง 1402
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6133

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

no_image_2
ชื่อ : นางจินดา รุ่งโรจน์ศรี
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ชำนาญงาน
งานที่รับผิดชอบ :
E-mail : jinda(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร 6
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6723
no_image_2
ชื่อ : นายวัฒนา ศรัทธาวีระกุล
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ
งานที่รับผิดชอบ :
E-mail : wattana(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร 6
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6713

no_image_2
ชื่อ : นางสาวทัศนีย์ สามารถ
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ :
E-mail : thassanee.sa(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร 6
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6723

no_image_2
ชื่อ : นางนภาพิศ หลิมสถาพรกุล
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ :
E-mail : napapit.l(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร 6
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6724

ศูนย์วิจัยสิ๋งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอันดามัน (AERIC)

IMG_9660
ชื่อ : นางสาวจุฑาพร เกษร
ตำแหน่ง : นักวิจัย
งานที่รับผิดชอบ : ผู้ช่วยวิจัย
E-mail : jutaporn.k(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง AERIC ชั้น 2
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6479

ศูนย์เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (AMTEC)

no_image_2
ชื่อ : นายพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ :
E-mail : pruth.k(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง AMTEC ชั้น 3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6471
IMG_9523
ชื่อ : นางสาวลักขณา วิยาสิงห์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (พนักงานเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ : งานประชาสัมพันธ์
E-mail : lakana.w(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง AMTEC ชั้น 3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6471
no_image_2
ชื่อ : นายณัฐวัฒน์ นิธิคุณานนต์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานเงินรายได้)
งานที่รับผิดชอบ : งานออกแบบ
E-mail : nattawat.n(at)phuket.psu.ac.th
สถานที่ติดต่อ : ห้อง AMTEC ชั้น 3
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 6471