1. หลักสูตรที่เปิดสอน

2. ด้านการเรียนการสอน

3. ระเบียบที่เกี่ยวกับนักศึกษา

4. แบบฟอร์มขอทุนสำหรับนักศึกษา

5. การจัดโครงการสำหรับนักศึกษา

6. แบบฟอร์มการขอใช้ห้อง

7. แบบฟอร์มอื่นๆ

1. หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

– (สำเนา) ประกาศคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เกณฑ์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

– หลักสูตริทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) / หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2557

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ

– หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2557

ปรัชญาการศึกษา

ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

– ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปรัชญาการศึกษา แต่ละหลักสูตร ของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

– ปรัชญาการศึกษา แต่ละหลักสูตร ของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

3. ระเบียบที่เกี่ยวกับนักศึกษา


– ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559
– ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552
– การรับโอนย้ายสาขาวิชาภายในคณะ พ.ศ. 2553
– การรับโอนย้ายคณะ พ.ศ. 2557
– ประกาศแนวปฏิบัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเกินระเบียบ
– การปฏิบัติตัวก่อนเข้าห้องสอบ
– แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ I
– แนวปฏิบัติการขอเลื่อนสอบกลางภาคและสอบปลายภาค
– ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบของนักศึกษา
– ประกาศคณะ ฯ เรื่องข้อปฏิบัติในการฝึกงาน
– ประกาศคณะ ฯ เรื่องข้อปฏิบัติในการฝึกสหกิจศึกษา

4. แบบฟอร์มขอทุนสำหรับนักศึกษา

– แบบคำขอทุนคณะฯ
– แบบคำขอทุนเจียร-วรรณี วานิช