เอกสารดาวน์โหลด-สำหรับอาจารย์ บุคลากร     เอกสารดาวน์โหลดทั่วไป

1. แผนและปฏิทินปฏิบัติงาน

2. เอกสารสำหรับการเรียนการสอน

3. เอกสารสำหรับการสอบ TE-Exam

4. เอกสารสำหรับการส่งเกรด TE-Grading

5. ทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะฯ

6. เงินรางวัลงานวิจัย และเอกสารที่เกียวข้อง

7. แบบฟอร์มการเบิกจ่าย

8.แบบฟอร์มการจัดโครงการ-ประเมิน-สรุปโครงการ

9. แบบฟอร์มการเดินทางไปปฏิบัติงาน

2. เอกสารสำหรับการเรียนการสอน

– Request Form
– แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาใหม่ (ป. ตรี)
แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาใหม่ (ป. โท – เอก)
   1 แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
   2 แบบฟอร์มขอปรับปรุงรายวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา
   3 ตัวอย่างแบบฟอร์มแสดงกิจกรรมการสอนหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา
แบบฟอร์มจัดตารางสอน – ตารางสอบ
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงตารางสอน
แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้อยู่เวรดูแลการเรียนการสอนของอาจารย์พิเศษภาคการศึกษาที่…
แบบฟอร์ม Schedule
– แบบฟอร์ม มคอ.2
– มอค.2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– มคอ.2 สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
– มคอ.2 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
– มคอ.2 ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
– มคอ.2 วท.บ. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)Honors Program
แบบฟอร์ม มคอ.3 (ฉบับปรับปรุงเริ่มใช้ปีการศึกษา 2555)
แบบฟอร์ม มคอ.4 (ฉบับปรับปรุงเริ่มใช้ปีการศึกษา 2555)
แบบฟอร์ม มคอ.5
– แบบฟอร์ม มคอ.6 (ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)
เอกสาร มคอ.3 ที่มีการบูรณาการงานวิจัยกับเรียนการสอน
เอกสาร มคอ.5 ที่มีการบูรณาการงานวิจัยกับเรียนการสอน
เอกสาร มคอ.3 ที่มีการบูรณาการบริการวิชาการกับเรียนการสอน
เอกสาร มคอ.5 ที่มีการบูรณาการบริการวิชาการกับเรียนการสอน
แนวปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรใหม่ภายใต้สภาวิทยาเขต
เกณฑ์การแบ่งสัดส่วนคะแนน

3. เอกสารสำหรับการสอบ TE-Exam

แนวปฏิบัติในการพิจารณาข้อสอบของแต่ละสาขา
ขั้นตอนการ Pre และส่งข้อสอบ
แนวปฏิบัติในการจัดส่งข้อสอบ
– ขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำข้อสอบ
– การขอเลื่อนสอบกลางภาคและปลายภาค
– ข้อปฏิบัติของกรรมการคุมสอบ
– ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบของนักศึกษา

 

เอกสารสำหรับแบบฟอร์มการสอบ TE-Exam Form

– แบบฟอร์มรับต้นฉบับข้อสอบ
– แบบประเมินข้อสอบ
– ใบปะหน้าข้อสอบ
– ใบปะหน้าข้อสอบ / Examination Cover and Template
– ใบปะหน้าซองข้อสอบ
– แบบ Answer Sheet
– แบบฟอร์มสำหรับกรรมการคุมสอบ
– แบบฟอร์มบันทึกการคุมสอบ
– บันทึกข้อความนักศึกษาทุจริตการสอบ
– แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงตารางสอบ
– แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ
– แบบฟอร์มรับข้อมูลการเลื่อนสอบ

แผนผังที่นั่งสอบ

– จัดผัง 3 วิชา 6303 – จัดผัง 4 วิชา 6303
– จัดผัง 3 วิชา 6307 – จัดผัง 4 วิชา 6307
– จัดผัง 3 วิชา 6310 – จัดผัง 4 วิชา 6310
– จัดผัง 3 วิชา 6314 – จัดผัง 4 วิชา 6314

4. เอกสารสำหรับการส่งเกรด TE-Grading

– เอกสารขั้นตอนการประเมินเกรดและการส่งระดับคะแนน
– A Procedure for Evaluating and Submitting Grade via Website
เอกสารประเมินเกรด
– ผลการเรียนตามร้อยละของคะแนนรวม+ตามรหัส
– แบบฟอร์มรับ-ส่ง เกรด (สน.13)
– บันทึกข้อความส่งผลการเรียนประจำภาคเรียนที่……ให้งานทะเบียน
– แนวปฏิบัติในการแก้ไขเกรด
– แบบบันทึกข้อความของอาจารย์ผู้สอนกรณีแก้เกรด
– แบบรายงานข้อเท็จจริงผลการแก้เกรด
– แบบบันทึกข้อความแก้ไขเกรด ส่งงานทะเบียน
– ขั้นตอนในการส่งการแก้สัญลักษณ์ I
– แบบส่งผลการสอบวิชาที่ได้รับสัญลักษณ์ I (สน.41)
– แบบบันทึกข้อความส่งผลการเรียนแก้สัญลักษณ์ I
– แบบบันทึกข้อความผู้สอนขอขยายเวลาแก้สัญลักษณ์ I

5. ทุนสนับสนุนการวิจัยของคณะฯ

5.1 ทุนสนับสนุนการวิจัยรายบุคคล (ไม่เกิน 150,000.- บาท) และวิจัยชุด (เดียว ไม่เกิน 250,000.- บาท)

– ประกาศทุน
– ขั้นตอนการรับทุน (flowchart)
– แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัย (แบบ ทส-ว1 /ทั่วไป_57) (ตัวอย่างโครงการ)
– สรุปโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ (แบบวิจัย 7)
– เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงานโครงการวิจัย (แบบวิจัย 16)
– แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ((วิจัยทั่วไป) แบบ ทส-ว2-1))
– แบบฟอร์มขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลง/ขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัย (แบบ ทส-ว6)
– รายงานความก้าวหน้าและสรุปแสดงรายการค่าใช้จ่ายเงิน (แบบ ทส-ว8)


5.2 ทุนสนับสนุนการวิจัยชุดระดับบัณฑิตศึกษา


– ประกาศทุน
– ขั้นตอนการรับทุน (flowchart)
– เกณฑ์การตั้งงบประมาณโครงการ
– แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัย (แบบ ทส-ว1 /ทั่วไป_57) (ตัวอย่างโครงการ)
– สรุปโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ (แบบวิจัย 7)
– เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงานโครงการวิจัย (แบบวิจัย 16)
– แบบฟอร์มขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลง/ขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัย (แบบ ทส-ว6)
– รายงานพร้อมปิดโครงการ (บันทึกข้อความ)

 

5.3 ทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบัน

– ประกาศทุน
– ขั้นตอนการรับทุน (flowchart)
– แบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัย (แบบ ทส-ว1 /ทั่วไป_57) (ตัวอย่างโครงการ)
– แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ((วิจัยทั่วไป) แบบ ทส-ว2-1))
– แบบฟอร์มขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลง/ขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัย (แบบ ทส-ว6)
– รายงานความก้าวหน้าและสรุปแสดงรายการค่าใช้จ่ายเงิน (แบบ ทส-ว8)

 

5.4 ทุนสนับสนุนโครงงานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี


– ประกาศทุน
– ขั้นตอนการดำเนินการ
– แบบฟอร์มการเสนอโครงงาน

 

5.5 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย

– โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนและวิจัย
– รายละเอียดขั้นตอนการเสนอขอรับทุนและกำหนดการประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย
– บันทึกข้อความขอรับทุนพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อทำวิจัย
– แบบเสนอขอรับทุนพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อทำวิจัย (ใบสมัคร)
– บันทึกข้อความขออนุมัติปรับแผนทุนสนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการทำวิจัย

6. เงินรางวัลงานวิจัย และเอกสารที่เกียวข้อง

6.1 เงินรางวัลงานวิจัย

6.1.1 ขอรับเงินรางวัลงานวิจัย (บันทึกข้อความ) (ตัวอย่าง)
6.1.2 เงินรางวัลเพื่อการศึกษาที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI และ Scopus
– ประกาศรางวัลฯ
– ขอรับเงินรางวัล (บันทึกข้อความ) – (ตัวอย่าง)
6.1.3 การจ่ายเงินสมนาคุณผลงานด้านวิชาการ (ตำรา งานวิเคราะห์ และคู่มือปฏิบัติงาน)
– ประกาศ
– ขอรับเงินสมนาคุณฯ (บันทึกข้อความ) – (ตัวอย่าง)

 
6.2 เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

– แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

 
6.3 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

– ประกาศค่าตอบแทนอาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
– บันทึกข้อความขอรับค่าตอบแทน / ตัวอย่าง

8.แบบฟอร์มการจัดโครงการ-ประเมิน-สรุปโครงการ

– ขั้นตอนการจัดโครงการ
– แบบฟอร์มเสนอโครงการ

 


 

– แบบฟอร์มประเมินโครงการที่มีการบูรณาการบริการวิชาการ
แบบฟอร์มประเมินสำหรับโครงการประเภทต่างๆ (ในองค์กร)
– Questionnaire_วิจัย
Questionnaire_อมรมภายใน
Questionnaire_อมรมภายในคณะ
Questionnaire_อมรมระหว่างคณะ
แบบฟอร์มประเมินสำหรับโครงการประเภทต่างๆ (นอกองค์กร)
Questionnaire_อมรมบริการวิชาการ

 


 

– แบบฟอร์มสรุปผลการจัดโครงการ

เอกสารดาวน์โหลด-สำหรับอาจารย์ บุคลากร     เอกสารดาวน์โหลดทั่วไป