16 Jun 2015

สีสันแห่งวิถีการแต่งกายของสาวบาบ๋าภูเก็ต

/
Posted By

ศูนย์ AMTEC คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สมาคมเพอรานากัน จัดทำ VDO สีสันแห่งวิถีการแต่งกายของสาวบาบ๋าภูเก็ต ซึ่งเป็นข้อมูลวิธีชีวิตของชาวบ้าน ชุมชุมภูเก็ตดั้งเดิม