16 Jun 2015

ปลูกป่าชายเลน ณ บ้านกู้กู

/
Posted By

ปลูกป่าชายเลน ณ บ้านกู้กู

 

จังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแล้ว แต่คุณรู้หรือไม่ว่า ในจังหวัดภูเก็ตนอกจากจะมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม อย่างทะเลและหาดทรายแล้ว ยังมีป่าชายเลนอีกด้วย แต่ปัจจุบันป่าชายเลนในภูเก็ตเริ่มเสื่อมโทรมมาก ดังนั้น นักศึกษานักศึกษาวิชา Co-curricular activities คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ ชุมชุนอนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านกู้กู จัดโครงการ “ค่ายอาสาพัฒนารักษ์โลก” ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านกู้กู ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2556 เป็นโครงการการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน โดยวันนั้นได้รับเกียรติ จาก รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มาเป็นประธานเปิดโครงการ และ ดร. จันทินี บุญชัย ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของโครงการ มาร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนนี้ด้วย โดยมีคณะวิทยากรผู้ดูแลชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลน มากล่าวตอนรับและให้ความรู้มากมาย วันนั้น นักศึกษาที่มีจิตอาสาทุกคน ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกป่าอย่างขยันขันแข็ง ถึงแม้อากาศจะร้อนมาก แต่ทุกคนก็พร้อมใจกันปลูกป่า เพราะเล็งเห็นประโยชน์ที่ว่า “โลกจะรักเรา ถ้าเรารักษ์โลก”

 

ภาพกิจกรรม

1 2 3
4 5 6