16 Jun 2015

โครงการพลังน้ำ เกาะโหลน

/
Posted By

โครงการพลังน้ำ เกาะโหลน

ชื่อโครงการ :โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทน ในรูปแบบไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืนในระดับชุมชนเกาะโหลน จังหวัดภูเก็ต

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

ข้อมูลที่ได้รับ/ความคืบหน้า

25 ตุลาคม 55 ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐาน ชุมชนบ้านเกาะโหลน ข้อมูลจากการกรอกแบบสอบถาม :  ทำให้ทราบข้อมูลพื้นฐาน เช่น อายุ เพศ การประกอบอาชีพ การศึกษา จำนวนประชากร รวมถึงข้อมูลการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
และความรู้ความเข้าใจในการใช้พลังงานน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
8 ธันวาคม 55 ลงพื้นที่ครั้งที่ 2 เพื่อสำรวจเส้นทางดำเนินการก่อสร้างฝาย ทราบเส้นทางการดำเนินการก่อสร้างฝายและท่อส่งน้ำรวมถึงสภาพความพร้อมของการเก็บกักน้ำของฝาย
14 ธันวาคม 55 ลงพื้นที่ครั้งที่ 3 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานสะอาดแก่ชาวบ้านและระดมสมองเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ชุมชน 1.ชาวบ้านเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ
2.แบ่งกลุ่มชาวบ้านเพื่อระดมสมองและมองแนวคิด จัดทำแผนผังความคิดเห็น  และสรุปประเด็นที่ชัดเจนออกมาเป็นแผนกลยุทธ์รูปแบบการจัดการโครงการนี้
22 มกราคม 56 ลงพื้นที่ครั้งที่ 4 เพื่อติดตามความคืบหน้าการสร้างฝาย 1.การก่อสร้างฝายทดน้ำ :  แล้วเสร็จ 100%
2.การก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ :  ยังไม่ดำเนินการ
3.การก่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้า และอื่นๆ :  ยังไม่ดำเนินการ

– ข้อเสนอโครงการ ส่งเสริมพลังงานทดแทน ในรูปแบบไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก
– รูปแบบการบริหารจัดการไฟฟ้าพลังงานน้ำ

ภาพกิจกรรม

1 2 3
4 5 6
7 8 9