16 Jun 2015

อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก ( World Ocean Day )

/
Posted By

อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก
( World Ocean Day )

 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมาทาง คณะอาจารย์พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร ได้นำนักศึกษาจำนวน 20 คน ของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต ไปเข้าร่วมกิจกรรม “วันทะเลโลก” ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้วยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่5 สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันทะเลโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงวันสำคัญทางสิ่งแวดล้อมสากล ตลอดจนแสดงถึงความเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรทางทะเลได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
1.ดำน้ำเก็บขยะในทะเลโดยนักดำน้ำอาสาสมัครจำนวน 150 คน พื้นที่เกาะเฮ เกาะแอว จังหวัดภูเก็ต
2.มอบทุ่นผูกเรือและทุ่นแสดงแนวเขตปะการังที่ได้ดำเนินการติดตั้งไว้แล้ว ให้กับเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้ประโยชน์และดูแลรับผิดชอบ
3. พื้นฟูปะการรังด้วยการปลูกโดยใช้อิฐบล็อกและซีเมนต์ยึดติดกับกิ่งพันธุ์ปะการัง
4.การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานที่มีภารกิจในทะเล
5.เปิดให้เข้าชมสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำภูเก็ตฟรีและร่วมชมนิทรรศการ “ปริศนาแห่งบาดาลตำนานเมืองผลึกเกาะมหัศจรรย์”

 

ภาพกิจกรรม

5 6 7
9 10