16 Jun 2015

โครงการของนักศึกษา ประมงพื้นบ้านสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (The Local Fishery to sustainable development)

/
Posted By

20052015banner

กิจกรรมของน้องๆนักศึกษาลงพื้นที่ชุมชน จัดทำ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในโครงการ ประมงพื้นบ้านสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (The Local Fishery to sustainable development)

 

 

รายละเอียดโครงการ

– The Local Fishery to sustainable development

– The Local Fishery to sustainable development ( present )