28 Jul 2015

โครงการคัดแยกขยะ

/
Posted By

เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 60 ปีของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

          คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการสัปดาห์กำจัดขยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 60 พรรษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยจัดอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะให้แก่ชาวไทยใหม่(ชาวเล) ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 50 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558 และมีการติดตามประเมินผลนำร้องในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ซึ่งการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการอบรมจะได้มีความรู้ ความเข้าใจการแยกขยะ รวมถึงเพิ่มมูลค่าของขยะเพื่อสามารถเป็นรายได้มาเลี้ยงครอบครัวอีกทางหนึ่งและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

วิธีดำเนินการนั้นจะเริ่มโดยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมเป็นวิทยากรการแยกขยะให้กับชุมชน จากนั้นจึงกำหนดเกณฑ์การนำขยะมาแลกของต่างๆ และตั้งคณะกรรมการ “บ้านเราน่าอยู่” เพื่อตัดสินเลือกบ้านที่สะอาดที่สุด รับบริจาคเสื้อผ้า ของใช้ ไข่ไก่ สำหรับแลกขยะ จัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

เมื่อถึงวันพฤหัสบดีที่ 26 นักศึกษาได้เข้าไปร่วมสังเกตบริเวณรอบ ๆ หมู่บ้านชาวไทยใหม่(ชาวเล) และได้ให้ความรู้ในการคัดแยกและกำจัดขยะ เมื่อถึงวันที่ 2 เมษายน ทางคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมได้เข้าไปรับแลกขยะตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และตัดสินรางวัล “บ้านน่าอยู่” พร้อมมอบเกียรติบัตรให้ไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นจึงเรียกรถขายของเก่ามารับขยะไป และนำเงินทั้งหมดที่ได้จากการขายขยะมอบให้แก่ คุณหงิม ดำรงเกษตร ผู้นำชุมชนชาวไทยใหม่(ชาวเล) ตำบลราไวย์ ไว้ใช้จ่ายภายในชุมชนต่อไป