13 Aug 2015

ทุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

/
Posted By

ประกาศคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

      ด้วยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายจัดสรรเงินเป็นทุนการศึกษาจ านวนหนึ่งแก่ นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาธุรกิจ- อิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการ สิ่งแวดล้อม ที่ก าลังศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังต่อไปนี้

1. ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

2. มีความประพฤติดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ถูกกาลเทศะ

3. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย

 

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังกล่าวทุกชั้นปี ติดต่อขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร และส่งใบสมัคร ขอรับทุนการศึกษาได้ที่ ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตึก 1 ห้อง 1103 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม