22 Feb 2017

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

/
Posted By

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
Information Technology Professional Examination: ITPE
การสมัครสอบ ITPE ครั้งที่ 1/2560 (รอบวันที่ 23 เม.ย.60)
โดยมีขั้นตอนการสมัครดังนี้
1. การสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้-31 มี.ค.60
ได้ที่ http://www.nstdaacademy.com/itpe/login.php
– เลือกสถานะ “นักศึกษาศูนย์สอบ” “บุคลากรศูนย์สอบ” “บุคคลทั่วไป)
– เลือกวิชาสอบ “IP”  หรือ  “FE”
– เลือก “ศูนย์สอบภาคใต้ S2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ”
– ถ่ายรูปบัตรนักศึกษา/บัตรประชาชน และอัพโหลดขึ้นระบบ
** วิธีการสมัครออนไลน์ http://www.nstdaacademy.com/itpe/picture/info-itpe2.jpg

2.การชำระค่าสมัครสอบผ่านศูนย์สอบ ม.อ.ภูเก็ต
ชำระค่าสมัครสอบจำนวนเท่ากับในระบบสมัคร  + สำเนาบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน 1 ฉบับ
สถานที่ได้ที่ คุณนงนุช  ณ ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ) ตั้งแต่วันที่ 13-30 มี.ค.60 เวลา 16.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

หากไม่สามารถมาสมัครได้ด้วยตัวเอง ขอให้ตัวแทนมาชำระเงินและนำสำเนาบัตรมาแทน