13 Jun 2017

ขยายเวลา รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

/
Posted By

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ขยายเวลา เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ

Rotary Club of Patong Beach Scholarship in Environmental Management to honour the late King Bhumibol Adulyadej

รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ถึง 25 มิถุนายน 2560
ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุน จำนวน 175,000 บาทต่อปี (ระยะเวลา 2 ปี)
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ค่าใช้จ่ายรายเดือน และ เงินสนับสนุนการทำวิจัย

หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (www.grad.psu.ac.th
2.สำเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)
3.สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา
4.หนังสือรับรองการศึกษาและคุณสมบัติประจำตัว (Recommendation) จากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้บังคับบัญชา จำนวน 2 ท่าน
5.หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน สำหรับผู้สมัครที่ทำงานแล้ว
6.Statement of Purpose  (เรียงความภาษาอังกฤษ มีความยาว 1 ถึง 2 หน้ากระดาษ A4) * หัวข้องานวิจัยมุ่งเน้นประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมในเขตป่าตอง หรือ จังหวัดภูเก็ต ทางด้าน Water Management ,Waste management หรือ Coral degradation หรือ อื่นๆ ที่คิดว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่ศึกษา

สมัครได้ที่
www.grad.psu.ac.th โดยส่ง Statement of Purpose  มาที่ danai.t@phuket.psu.ac.th และ werapong.g@phuket.psu.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร
http://graduate.te.psu.ac.th/

 

poster-02 (1)