23 May 2017

TE-NEWSLETTER VOL.292

/
Posted By

โครงการออกแบบ  “Work Shop DIY My Shirt”

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย (Animation & Multimedia Technology Center : AMTEC) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการออกแบบ  “Work Shop DIY My Shirt” ขึ้น ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ศูนย์เป็นวิทยากร  โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกอย่างง่าย  และทุกคนสามารถเอาผลงานที่ออกแบบเองไปสกรีนลงบนเสื้อ  ทำให้การจัดอบรมครั้งนี้สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก