29 May 2017

TE-NEWSLETTER VOL.294

/
Posted By

หัวหน้าโครงการ พร้อมคณะทำงานโครงการ “พัฒนาเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวอัจฉริยะจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน” (One Andaman) ลงพื้นที่ จ.ตรัง

 เมื่อวันที่ 12 – 17 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ดร.แสงดาว วงค์สาย อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการ “พัฒนาเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวอัจฉริยะจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน” (One Andaman) ภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดอันดามันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและก้าวสู่การเป็นครัวโลกมาตรฐานสากล นำทีมคณะทำงาน เข้าร่วมการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ และลงพื้นที่เพื่อสร้างความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันร่วมกับภาคการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง

นอกจากนี้ ดร.แสงดาว วงค์สาย พร้อมด้วยคณะทำงาน ยังมีการเข้าพบปะพูดคุยกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน ในจังหวัดตรัง หลายภาคส่วน ได้แก่ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรัง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สำนักงานตรัง) ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดตรัง หอการค้าจังหวัดตรัง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเขาหลัก วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านลำขนุน หมู่บ้านมุสลิมชุมชนบ้านมดตะนอย ร้านอาหารกวนนิโตพาทิสเซอรี(Kuanito patisserie) บ้านขนมป้าพิณจังหวัดตรัง และบริษัทน้ำดื่ม เจย์ เฟรช เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ และสร้างความร่วมมือในการบูรณาการข้อมูลแต่ละภาคส่วน รวมถึงเชิญชวนให้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับโครงการฯ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันต่อไป