31 May 2017

TE-NEWSLETTER VOL.295

/
Posted By

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV)”

 เมื่อวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2560 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV)” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวา แก้วปลัง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งมีการบรรยายเกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอนการสำรวจ และการประมวลผลภาพถ่ายจากอากาศยานไร้นักบิน (UAV : Unmanned Aerial Vehicle) หรือในอีกชื่อคือ “โดรน” (Drone) นอกจากนี้ยังมีการออกภาคสนามเพื่อให้ทราบถึงการได้มาซึ่งข้อมูลภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ

ในการจัดอบรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายในคณะฯ และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ เจ้าหน้าที่จากโครงการชลประทานจังหวัดภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต นักวิชาการและนักวิจัยจากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน และเจ้าหน้าที่ของโรงแรมเดอะนาคาภูเก็ต