14 Jun 2017

TE-NEWSLETTER VOL.297

/
Posted By

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับ สโมสรโรตารี่ป่าตองบีช จัด
“โครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชาวภูเก็ต” พร้อมมอบทุนการศึกษารวม 235,000 บาท และเครื่องกรองน้ำ 300 เครื่อง

          ด้วยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดทำโครงการวิจัยเพื่อบริหารจัดการน้ำจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ  และสร้างระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำที่เป็นปัจจุบันและมีความน่าเชื่อถือ โดยมีการรายงานสภาพแหล่งน้ำและสถานการณ์น้ำของจังหวัดภูเก็ตและได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วนในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค   เพื่อให้ท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้อย่างเพียงพอและมีน้ำที่มีคุณภาพ สามารถบริโภคน้ำที่สะอาดและปลอดภัย ดังนั้นคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จึงร่วมกับสโมสรโรตารี่ป่าตองบีช จัดโครงการ “น้ำดื่มสะอาดเพื่อชาวภูเก็ต” ขึ้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมหลวงอนุภาษภูเก็ตการ อาคาร 3 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมี รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และที่ปรึกษาโครงการ กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวเปิดงานพร้อมมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความขอบคุณแก่นายกสโมสรโรตารี่ป่าตองบีช ต่อจากนั้นคุณ Richard Jones  นายกสโมสรโรตารี่ป่าตองบีช ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการมอบทุนการศึกษาสำหรับมอบให้กับนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทมูลค่า 175,000 บาท จำนวน 1 ทุน ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีมูลค่าทุนการศึกษาละ 10,000 บาท  จำนวน 5 ทุน และทุนละ 2,000 บาท จำนวน 5 ทุน รวม 235,000 บาท จากนั้นคุณ  O.B  Weitzel  อดีตนายกสโมสรโรตารี่ กล่าวชี้แจงโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชาวภูเก็ต พร้อมนำเสนอคุณสมบัติของเครื่องกรองน้ำ และปิดท้ายงานด้วยการมอบเครื่องกรองน้ำจำนวน 300 เครื่องให้แก่ประชาชน หน่วยงานและโรงเรียนต่างๆ โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ท่านคณบดี สมาชิกโรตารี่ป่าตองบีสและแขกผู้มีเกียรติ