26 Jul 2017

TE-NEWSLETTER VOL.301

/
Posted By

         02 July 2017-02

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบตรวจปริมาณฟอร์มาลินในอาหารภาคสนามราคาประหยัด” โดยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ด้วยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลงานวิจัยระบบตรวจปริมาณฟอร์มาลินในอาหารภาคสนามราคาประหยัด
( Cost effective system for on-site quantitative analysis of formalin in foods ) จากทีมนักวิจัยประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ชูดำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล และดร.วิลาสินี ศรีพรหม ซึ่งเป็นชุดตรวจฟอร์มาลินที่ใช้งานง่าย และให้ประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่าชุดตรวจแบบเดิมที่มีขายอยู่ในท้องตลาด แต่มีราคาประหยัดกว่า ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ดังนั้นคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พร้อมทีมนักวิจัยจึงได้มีแนวคิดที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยสำหรับการตรวจปริมาณฟอร์มาลินในอาหารให้กับพื้นที่และชุมชน จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบตรวจปริมาณฟอร์มาลินในอาหารภาคสนามราคาประหยัด” ให้กับผู้ประกอบการด้านโรงแรม ร้านอาหาร อุตสาหกรรมชุมชนที่เกี่ยวข้องกับอาหารสด อาหารทะเล ผักและผลไม้ หน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถใช้ระบบตรวจฟอร์มาลินในอาหารภาคสนามราคาประหยัด ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ หรือถ่ายทอดต่อให้กับเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลใกล้ชิดต่อไป

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบตรวจปริมาณฟอร์มาลินในอาหารภาคสนามราคาประหยัด” ขึ้น ณ ห้องประชุม Embrace 1,2 โรงแรมอันดามัน เอมเบรส ป่าตอง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ชูดำ ประธานโครงการ กล่าวชี้แจงถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ ต่อจากนั้นทางผู้จัดโครงการได้รับเกียรติจาก คุณเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายเกี่ยวกับชุดตรวจ แก่ผู้ประกอบการด้านโรงแรม ร้านอาหาร อุตสาหกรรมชุมชนที่เกี่ยวข้องกับอาหารสด อาหารทะเล ผักและผลไม้ หน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัดภูเก็ต หลังจากบรรยายเสร็จก็ให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองใช้ชุดตรวจด้วยตนเอง พร้อมตอบข้อซักถาม สุดท้ายแล้วผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับชุดตรวจกลับไปใช้ที่บ้านคนละ 10 ชุด เพื่อตรวจสอบอาหารสดที่บ้าน เช่น ผัก ผลไม้ อาหารทะเล หรืออาหารแช่แข็ง ว่ามีการปนเปื้อนฟอร์มาลินหรือไม่ และในช่วงระยะเวลา 3 เดือนหลังจากนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับชุดตรวจไปใช้ได้แบบฟรี ๆ โดยติดต่อขอรับชุดตรวจได้ที่สถานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการ (เคมีประยุกต์/การจัดการสิ่งแวดล้อม/วิศวกรรมซอฟแวร์) คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โทร (076) 276-481 หรือ e-mail: aree.c@phuket.psu.ac.th