26 Jul 2017

TE-NEWSLETTER VOL.303

/
Posted By

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีภูเก็ต
29 – 30 มิถุนายน 2560

เมื่อวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จำนวน 77 คน  โดยมี ดร.วิลาสินี ศรีพรหม ผศ.ธงชัย สุธีรศักดิ์ อ.อุดมลักษณ์ คงสังข์ และผศ.กรรนิการ์ กาญจนชาตรี เป็นวิทยากร พร้อมด้วยผู้ช่วยวิทยากรจากเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของคณะ ซึ่งนักเรียนจะได้รับความรู้จากค่ายครั้งนี้ประกอบด้วย การไทเทรตกรด-เบส สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและการเหนี่ยวนำ การศึกษาระบบนิเวศแหล่งน้ำ การชุบด้วยไฟฟ้า แสงและการมองเห็น การผ่าตัดปลาเพื่อเก็บตัวอย่างเชื้อ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต