26 Jul 2017

TE-NEWSLETTER VOL.304

/
Posted By

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์ สงวนสิน รัตนเลิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทศัลยศาสตร์ หัวหน้าหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรองศาสตราจารย์ ภญ. อุษณีย์ คำประกอบ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากร ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณะการบริการและการท่องเที่ยว และคณะวิเทศศึกษา ณ ห้องประชุม 1205 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม