1 Aug 2017

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

/
Posted By

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 7  สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมหลวงอนุภาษฯ อาคาร 3

 

เวลา รายละเอียด
08.30 – 09.00 น. นักศึกษาลงทะเบียน พร้อมรับอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ ห้องประชุมหลวงอนุภาษฯ อาคาร 3
09.00 – 09.10 น. พิธีกรทักทายนักศึกษาใหม่ เปิดวีดีทัศน์แนะนำคณะ
09.10 – 09.40 น. กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะนำผู้บริหาร ประธานหลักสูตร พร้อมให้โอวาท โดยคณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.พันธ์  ทองชุมนุม
09.40-10.00 น. แนะนำแนวทางการเรียน: เรียนอย่างไรไม่ให้ถูกรีไทร์และพักการเรียน โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และ ดร. ณัฐพงศ์ ทองเทพ
10.00-10.20 น. แนะนำการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.วรวิกา วัฒนสุนทร
10.20-10.50 น. แนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้มีความสุข โดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.สิริวรรณ  รวมแก้ว
10.50-11.05 น. แนะนำเกี่ยวกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร.ขวัญกมล ดิฐกัญจน์
11.05-11.20 น. แนะนำเกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โดยหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ดร.สุภัสรา ขุนศรี
11.20-11.40 น. แนะนำทีมสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และประธานชั้นปีแต่ละสาขา โดยนายกสโมสรนักศึกษา
11.40-11.50 น. แนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาโดยงานวิชาการ
11.50 น. จบการปฐมนิเทศ

 

 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่-ปีการศึกษา-2560-1-(ปรับแก้)