23 Aug 2017

ประชาสัมพันธ์ การสอบ ITPE ครั้งที่ 2 /2560

/
Posted By

1) ประโยชน์ที่ได้รับ ดูรายละเอียดได้ที่
https://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/about-itpe

2) อ่านแล้วสนใจสมัครสอบ ITPE
(สอบวันที่ 29 ตุลาคม 2560)

โดยทำตามขั้นตอนการสมัครสอบ ITPE ดังนี้
1. สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ 31 ก.ค.- 29 ก.ย. 60
ได้ที่ http://www.nstdaacademy.com/itpe/login.php
1) เลือกสถานะ “นักศึกษาศูนย์สอบ” **
2) เลือกวิชาสอบ ( วิชา IP 300 บาท / วิชา FE 450)
3) เลือก “ศูนย์สอบภาคใต้ S2
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ”
4) ถ่ายรูปบัตรนักศึกษาและอัพโหลดขึ้นระบบสมัครสอบ

** วิธีการสมัครออนไลน์ http://www.nstdaacademy.com/itpe/picture/info-itpe2.jpg

2. ชำระค่ามัดจำ (สำหรับนศ.ป.ตรี วิชา IP 300 บาท / วิชา FE 450 บาท) + สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ
ได้ที่ คุณนงนุช  ณ ห้องสำนักงานคณบดี อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่วันที่ 11-22 ก.ย. 60
เวลา 16.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

หากผู้สมัครสอบ ไม่สามารถมาชำระเงินได้ด้วยตัวเอง ขอให้ตัวแทน มาชำระค่าสมัครสอบแทนได้