30 Aug 2017

TE-NEWSLETTER VOL.310

/
Posted By

คณะทส.เร่งผลักดันงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าสู่กระบวนการพาณิชย์
ภายใต้โครงการอบรม หัวข้อ “จัดการอย่างไรให้ผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์”

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีแนวทางที่จะผลักดันให้นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่มีศักยภาพของคณะ สามารถพัฒนาต่อยอดผลงานไปในเชิงพาณิชย์ได้ จึงได้จัดโครงการอบรมในหัวข้อ “จัดการอย่างไรให้ผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์” ขึ้น ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ พร้อมทั้งทำความเข้าใจด้านเทคนิคและกระบวนการ การทำวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจากคุณณัฏฐ์ เศวตพีพงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้