28 Sep 2017

TE-NEWSLETTER VOL.317

/
Posted By

โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยสาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ให้กับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คุณกัญพัชร์ คุ้มญาติ หัวหน้าวิทยากรฝ่ายบริการเทคนิค สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นวิทยากร พร้อมทั้งทดสอบความเข้าใจข้อกำหนด ISO 14001:2015 ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน