21 Nov 2017

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการ PSU Smart Students for ASEAN เพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

/
Posted By

โครงการ PSU Smart Students for ASEAN  เพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   วิทยาเขตภูเก็ต  ประจำปีการศึกษา   2561

ดาวโหลดรายละเอียดโครงการ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต  กำหนดให้มีโครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการ PSU Smart Students for ASEAN เพื่อรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. คุณสมบัติของผู้สมัครและจำนวนที่รับ

1.1   กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  จากโรงเรียนทั่วประเทศ  และจะต้องสำเร็จ       การศึกษาในปีการศึกษา  2560

1.2   ไม่เป็นโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1.3   มีความประพฤติเรียบร้อย

1.4   ต้องไม่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ตามระบบ Clearing-house แล้วจากการคัดเลือกทุกวิธีในปีการศึกษา 2561

1.5   สำหรับผู้ที่ประสงค์สมัครเข้าศึกษาต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้

1.5.1 มีดัชนีเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50

1.5.2 มีดัชนีสะสม (GPA) รวม 5 ภาคการศึกษา ในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

–  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ไม่ต่ำกว่า   2.25

–  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ต่ำกว่า   2.25

–  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ไม่ต่ำกว่า   2.50

1.6 สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ 1.5 คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณา

และ หรือ ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครแต่ละ

รายบุคคลไป

หมายเหตุ : *  หากเคยเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม/หรือด้านภูมิสารสนเทศ  หรือช่วยกิจกรรมเพื่อสังคม/จิตอาสาจะพิจารณาเป็นพิเศษ  โดยจะต้องแนบหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมในการสมัครด้วย

  1. จำนวนที่รับ สาขาวิชาละ 40  คน
  2. ปฏิทินดำเนินการ
กิจกรรม วัน เดือน ปี
เปิดรับสมัคร 22 ธันวาคม 2560 – 17 มกราคม 2561
ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 100 บาท 22 ธันวาคม 2560 – 18 มกราคม 2561
ส่งหลักฐานการสมัคร 22 ธันวาคม 2560 – 19 มกราคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทางเว็บไซท์ http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions/ 31 มกราคม 2561
สอบสัมภาษณ์

     – ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

     – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

     – ภาคกลาง ณ  ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น  11 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรุงเทพมหานคร

     – ภาคใต้ ณ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

     – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต

     – โรงเรียนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

6 กุมภาพันธ์ 2561