9 Mar 2018

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มอบผลงานโครงการ

/
Posted By

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มอบผลงานโครงการ จำนวน 3 โครงการให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้แก่

1.โครงการระบบบูรณาการฐานข้อมูลด้านกฎหมายและนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินดภาครัฐข้ามหน่วยงาน

2.โครงการบริหารจัดการน้ำ

3.โครงการบริหารจัดการหาด