4 Jun 2018

TE-NEWSLETTER VOL.321

/
Posted By

“กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร” โครงการพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์ (Phuket City of Gastronomy) ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดขึ้น ภายในกิจกรรมมีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการสุขาภิบาลอาหาร ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้ที่สนใจ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสุขาภิบาลอาหาร และโภชนาการ  และประเมินผลหลังการฝึกอบรม โดยผู้ที่ผ่านการประเมินจะได้รับประกาศนียบัตร ใบอนุญาตให้เปิดกิจการด้านร้านอาหารทั่วประเทศ อายุ 3 ปี จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหารฉบับใหม่ ที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข มีจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 1,032 คน แบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ

รุ่นที่ 1 ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมและผ่านการประเมินผลความรู้ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

รุ่นที่ 2 ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมและผ่านการประเมินผลความรู้ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

โดยในการจัดกิจกรรมได้รับเกียรติจาก นพ.จิรพันธ์ เต้พันธ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และมี รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์  ทองชุมนุม คณะบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นผู้กล่าวรายงาน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านสุขาภิบาลอาหาร และโภชณาการอาหารโดยมีหัวข้อการบรรยายดังนี้

– คุณนภพรรณ นันทพงษ์ สังกัดสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย บรรยายในหัวข้อ “หลักการสุขาภิบาลอาหาร มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร”

– คุณเบญจพร พงษ์นริศร อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการสถานประกอบการด้านอาหาร”

– รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ชูดำ อาจารย์คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และผู้จัดโครงการพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์ (Phuket City of Gastronomy) บรรยายในหัวข้อ “การทดสอบการปนเปื้อนไนเตรทและไนไตรท์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป”

– คุณภานุภน บุลสุวรรณ (เชฟแบล็ค) จากร้าน Blackitch Artisan Kitchen จากจังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรสาธิต “การปรุงอาหารเป็นยา เพิ่มมูลค่าอาหารด้วยวัตถุดิบท้องถิ่น”

ข้อมูลเพิ่มเติมคุณภานุภน บุลสุวรรณ (เชฟแบล็ค)  https://readthecloud.co/fullcourse-6/

ทั้งนี้ ประกาศผลผู้ผ่านการประเมิน ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ทางเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (http://www.te.psu.ac.th)

Skip to toolbar