7 Jun 2018

ประกาศ !! รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร โครงการ พัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารโครงการพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์ (Phuket City of Gastronomy) วันพุธที่ 23 และ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

/
Posted By

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร
โครงการ พัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารโครงการพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์
(Phuket City of Gastronomy)
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561  เวลา 08.00-17.00 น.
ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 คลิกที่นี่

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 คลิกที่นี่

หมายเหตุ : สำหรับท่านที่เข้าร่วมอบรมแต่ไม่มีรายชื่อตามประกาศ สามารถมาทำแบบทดสอบใหม่ ได้ที่
สำนักงานคณบดี ชั้น 1 ตึกคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นะคะ

ท่านที่ผ่านการอบรบและทดสอบความรู้ สามารถขอรับบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร/ผู้ประกอบการกิจการด้านอาหารได้ โดยแนบเอกสารดังนี้ คลิก