9 Nov 2018

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 1

/
Posted By

TCAS62-Poster

 

 

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต #เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

#TCAS รอบที่ 1 รับสมัครด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ยื่นเกรด ไม่มีการสอบข้อเขียน รับนักศึกษาทั่วประเทศ

เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2561

– โครงการ ม.อ.ภูเก็ตมุ่งมั่นตั้งใจดี

– โครงการเด็กดีศรีปวช.

– โครงการโควตานักเรียนภาษาเด่น

– โครงการโควตานักเรียนจบนอก

หลักสูตรที่เปิดรับ

🌍 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน 60 คน

รับนักเรียนชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ในโครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

🌍 สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม จำนวน 60 คน

รับนักเรียนชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต, สายศิลป์-คำนวณ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ในโครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ และ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมในสาขาวิชาช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

🌍 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง จำนวน 60 คน

รับนักเรียนชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ในโครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

สมัครเรียนและสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร
>> งานรับนักศึกษา 0 7627 6050-1

http://web52.phuket.psu.ac.th/student_admissions

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
>> คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 0 7627 6106