22 May 2019

เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 5

/
Posted By

BannerTcas5

💜 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย 3 สาขา ดังนี้
๐ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
๐ สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
๐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง
.
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562
.
📣 โครงการที่คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ภูเก็ตเปิดรับสมัคร ได้แก่
.
๐ โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> http://www.entrance.psu.ac.th/2562/news/pdf/131_AEC_Phuket.pdf
.
๐ โครงการโควตานักเรียนจบนอก Overseas High School Graduate
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> http://www.entrance.psu.ac.th/2562/news/pdf/077_Overseas%20High%20School%20Graduates_Phuket_Thai.pdf
.
๐ โครงการโควตานักเรียนภาษาเด่น
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> http://www.entrance.psu.ac.th/2562/news/pdf/073_Quata_Proficiency_Language_Thai.pdf
.
๐ โครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีผลงาน “สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” เข้าศึกษาต่อโควตาพิเศษ
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> http://www.entrance.psu.ac.th/2562/news/pdf/104_Embedded%20invention.pdf

Skip to toolbar