หลักสูตรปริญญาตรี (แบบก้าวหน้า) Honor Program

Instructor
TypeOnsite Course
PriceFree
Buy NowBook Now

หลักสูตรปริญญาตรี(แบบก้าวหน้า)

ประกาศคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เรื่อง การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โปรแกรมแบบก้าวหน้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ———————————————— คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โปรแกรมแบบก้าวหน้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 เป็นนักศึกษาโปรแกรมแบบปกติที่จบชั้นปีที่ 2 แล้ว และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 โดยคำนวณจากผลการเรียนในชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 1.2 เป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2555  ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1.1 2. เงื่อนไขระหว่างการศึกษา นักศึกษาโปรแกรมแบบก้าวหน้าต้องรักษาสถานภาพผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ไม่น้อยกว่า 3.00 และต้องไม่มีผลการเรียนในรายวิชาใดต่ำกว่าระดับ C หากผลการเรียนของนักศึกษาโปรแกรมแบบก้าวหน้าไม่เป็นไปตามกำหนด ให้นักศึกษากลับเข้าเรียนในหลักสูตรโปรแกรมแบบปกติ