TypeOnline Course
PriceFree
Buy NowBook Now

จุดเด่นของหลักสูตร

ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง)
Bachelor of Science (Marine Science and Coastal Management)
ชื่อย่อ : วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง)
B.Sc. (Marine Science and Coastal Management)
ปรัชญา Philosophy: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่งที่เกี่ยวกับการจัดการระบบนิเวศ และเทคโนโลยีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถใช้ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศชาติ และประชาคมโลก
วัตถุประสงค์ Goals:          1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่เกี่ยวกับการจัดการระบบนิเวศ และเทคโนโลยีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถใช้ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศชาติและประชาคมโลก2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ สำหรับการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาการอื่นอย่างเหมาะสม

 

แนวทางการประกอบอาชีพ
 • นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล
 • นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล (ครู/อาจารย์)
 • นักวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
 • นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ
 • นักสร้างสารคดี ช่างภาพใต้น้ำ
 • เจ้าของธุรกิจสายงานทางทะเล

 

หน่วยงานที่ต้องการบัณฑิตด้านนี้

องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • กรมควบคุมมลพิษ
 • สำนักแผนและนโยบายสิ่งแวดล้อม
 • กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • กรมทรัพยากรน้ำ
 • บริษัทปิโตรเลียม
 • บริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม
 • ธุรกิจดำน้ำ
 • บริษัทท่องเที่ยวทางทะเล
 • ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • Aquariu