Software Engineering (สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์)

Instructor
TypeOnsite Course
PriceFree
Buy NowBook Now

จุดเด่นของหลักสูตร

ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
Bachelor of Science (Software Engineering)
ชื่อย่อ : วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
B.Sc. (Software Engineering)
เอกสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 2 หลักสูตรปรับปรุง 2557 ปรัชญา Philosophy: เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการนำหลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการจัดการโครงการซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ Goals: 1) มีความรู้ความสามารถและทักษะ ในการนำหลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม

3) มีความรู้พื้นฐานเพียงพอสำหรับนำไปใช้ในการศึกษาและการวิจัยในขั้นสูงได้

นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4 หลักสูตรปรับปรุง 2557 ปรัชญา Philosophy: เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการนำหลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ มาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ Goals: 1) มีความรู้ความสามารถและทักษะ ในการนำหลักการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) สามารถออกไปเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในด้านการผลิตซอฟต์แวร์ เพื่อพัฒนาให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศในอนาคต

3) มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม

4) มีความรู้พื้นฐานเพียงพอสำหรับนำไปใช้ในการศึกษาและการวิจัยในขั้นสูงได้

 

แนวทางการประกอบอาชีพ
  • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
  • นักพัฒนาโปรแกรม วิศวกรซอฟต์แวร์
  • ผู้ตรวจสอบ / ทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์