Month

April 2015

โครงการการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

Posted on20 Apr 2015
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม อันดามัน(AERIC หรือ ANED เดิม) ขอเชิญชวน ผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการการประกวดออกแบบตรา สัญลักษณ์ (โลโก้) ตามที่คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อ ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติอันดามัน (ANED) เป็น “ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมอันดามัน” หรือ “Andaman Environmental Research and Innovation Center (AERIC)”...
Read More

นิติวิทยาศาสตร์กับประเทศไทย

Posted on20 Apr 2015
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “นิติวิทยาศาสตร์กับประเทศไทย” โดยแพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “นิติวิทยาศาสตร์กับประเทศไทย” โดยแพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ในวันจันทร์ที่ 27 (จากเดิมวันที่ 20 )เมษายน 2558 เวลา 13.30–16.30 น. ณ ห้อง 5104A...
Read More

Workshop 3D Animation for Beginner – 10 Hrs.

ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย(AMTEC) เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตแอนิเมชัน 3 มิติ (ขั้นพื้นฐาน) Workshop 3D Animation for Beginner – 10 Hrs. ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย(AMTEC) เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตแอนิเมชัน 3 มิติ (ขั้นพื้นฐาน) จำนวน 10 ช.ม. ณ...
Read More

ข่าวทุนการศึกษาประจำปี 2558

Posted on10 Apr 2015
ประกาศการขอกู้ยืม (กยศ.) / (กรอ.) สำหรับผู้กู้ รายใหม่ และรายเก่าจากมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558   สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยได้กู้ยืมฯ กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนด ส่งเอกสารใบสมัครการขอกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. (13 แผ่น) ของมหาวิทยาลัย...
Read More