Day

June 16, 2015

โครงการของนักศึกษา ประมงพื้นบ้านสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (The Local Fishery to sustainable development)

Posted on16 Jun 2015
กิจกรรมของน้องๆนักศึกษาลงพื้นที่ชุมชน จัดทำ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในโครงการ ประมงพื้นบ้านสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (The Local Fishery to sustainable development)     รายละเอียดโครงการ – The Local Fishery to sustainable development – The Local Fishery...
Read More

รับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โปรแกรมแบบก้าวหน้า

ประกาศคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เรื่อง การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โปรแกรมแบบก้าวหน้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ————————————————      คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โปรแกรมแบบก้าวหน้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม...
Read More

อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก ( World Ocean Day )

Posted on16 Jun 2015
อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันทะเลโลก ( World Ocean Day )   เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมาทาง คณะอาจารย์พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร ได้นำนักศึกษาจำนวน 20 คน ของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต ไปเข้าร่วมกิจกรรม “วันทะเลโลก” ณ...
Read More

โครงการพลังน้ำ เกาะโหลน

Posted on16 Jun 2015
โครงการพลังน้ำ เกาะโหลน ชื่อโครงการ :โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทน ในรูปแบบไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานอย่างยั่งยืนในระดับชุมชนเกาะโหลน จังหวัดภูเก็ต วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ข้อมูลที่ได้รับ/ความคืบหน้า 25 ตุลาคม 55 ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐาน ชุมชนบ้านเกาะโหลน ข้อมูลจากการกรอกแบบสอบถาม :  ทำให้ทราบข้อมูลพื้นฐาน เช่น อายุ เพศ...
Read More

ทส.ร่วมโครงการ “ปล่อยปู ปลูกหญ้า 12 สิงหา มหาราชินี”

Posted on16 Jun 2015
ทส.ร่วมโครงการ “ปล่อยปู ปลูกหญ้า 12 สิงหา มหาราชินี”   ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้นำนักศึกษาจำนวน 30 คนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโครงการจัดทำและบำรุงรักษาแปลงสาธิตการปลูกหญ้าทะเล ด้วยศูนย์อนุรักษ์ททรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง...
Read More

ปลูกป่าชายเลน ณ บ้านกู้กู

Posted on16 Jun 2015
ปลูกป่าชายเลน ณ บ้านกู้กู   จังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแล้ว แต่คุณรู้หรือไม่ว่า ในจังหวัดภูเก็ตนอกจากจะมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม อย่างทะเลและหาดทรายแล้ว ยังมีป่าชายเลนอีกด้วย แต่ปัจจุบันป่าชายเลนในภูเก็ตเริ่มเสื่อมโทรมมาก ดังนั้น นักศึกษานักศึกษาวิชา Co-curricular activities คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ ชุมชุนอนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านกู้กู จัดโครงการ...
Read More

โครงการอบรมผลิตสารคดีบ้านป่าคลอก

Posted on16 Jun 2015
 รับชมผลงานของน้องๆนักเรียน-นักศึกษาจากโครงการอบรมผลิตสารคดีบ้านป่าคลอกได้ที่ 1. สารคดีป่าชายเลน http://www.youtube.com/watch?v=KOhboWOn4-Y&feature=youtu.be 2. สารคดีบ้านเก่า http://www.youtube.com/watch?v=W5tHpNlhpN4&feature=youtu.be 3. สารคดีเกษตรอินทรีย์ http://www.youtube.com/watch?v=-MC_oReWBuo&feature=youtu.be 4. สารคดีหลงลืมอะไรบางอย่าง http://www.youtube.com/watch?v=KthnfKdivXQ&feature=youtu.be 5. สารคดีเครื่องแกงตำมือ http://www.youtube.com/watch?v=GWyP1G9Rues&feature=youtu.be 6. สารคดีหญ้าทะเล http://www.youtube.com/watch?v=4MLfVWE1Zq8&feature=youtu.be

สีสันแห่งวิถีการแต่งกายของสาวบาบ๋าภูเก็ต

Posted on16 Jun 2015
ศูนย์ AMTEC คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สมาคมเพอรานากัน จัดทำ VDO สีสันแห่งวิถีการแต่งกายของสาวบาบ๋าภูเก็ต ซึ่งเป็นข้อมูลวิธีชีวิตของชาวบ้าน ชุมชุมภูเก็ตดั้งเดิม

ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส

Posted on16 Jun 2015
ศูนย์ AMTEC คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่ชาติ เทศบาลนครภูเก็ต จ.ภูเก็ต จัดทำคลิปวีดีโอ ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส ตอนที่ 1   ตอนที่ 2