Day

June 23, 2015

ขอประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในโครงการ “น้าหมักพอเพียง”

Posted on23 Jun 2015
    นักศึกษาคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 ที่เรียนในรายวิชา Communlty and Participation in Environmental Management ผู้สอน ดร.จันทินี บุญชัย ขอประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในโครงการ “น้าหมักพอเพียง”   – คู่มือการทำน้ำหมักภาษาไทย – คู่มือการทำน้ำหมักภาษาอังกฤษ...
Read More